Kommunstyrelsen ställer sig bakom reviderad budget

Förslaget för en reviderad budget passerade kommunstyrelsen idag. Socialdemokraterna och Moderaterna yrkade i enlighet med kommunstabens förslag som innebär högre effektiviseringar och mindre investeringar. En justering gjordes där 2,5 miljoner kronor fördelas om.

– Besparingar motsvarande 1,7 miljoner kronor överförs från barn- och utbildningsnämnden till kommunstaben, samt 800 000 kronor från BUN till stadsbyggnadsnämnden. Det innebär ökade effektiviseringar på central administration samt att stadsbyggnadsnämnden kan avyttra fastigheter. Totalt minskar besparingskraven därmed med 2,5 miljoner kronor på BUN, förklarar kommunstyrelsens ordförande Niklas Nordström.

Kommunen ska effektivisera mer och investera mindre för få en budget i balans. Idag ställde sig kommunstyrelsen bakom kommunstabens förslag.

En budgetrevidering var nödvändig av olika skäl, bland annat:

· kraftiga obalanser i den tidigare beslutade budgeten motsvarande cirka 360 miljoner kronor

· ökade välfärdsbehov

· pensionsskulden till tidigare och nuvarande personal

· ett stort underhållsbehov i fastigheter och gator

· höga investeringskostnader och

· ett stort upplåningsbehov.

Överskott utan skattehöjningar

Målen med den reviderade budgeten är att den genererar ett årligt överskott med två procent av skatteintäkter och statsbidrag (100 miljoner kronor) senast 2022. Nettoinvesteringar ska uppgå till maximalt 400 miljoner kronor per år exklusive avgiftsfinansierade verksamheter (jämfört med 900 miljoner per år enligt gällande strategisk plan och budget 2019–2022).

För 2019–2021 görs dock undantag för två större projekt. Ny räddningsstation på kvarteret Risslan samt för ett nytt badhus på Hertsön. För 2019 innebär det en investeringsram om 474 mkr plus VA, totalt 730 mkr.

Alla verksamheter får ytterligare effektiviseringskrav, sammanlagt 269 miljoner kronor under planperioden 2019–2022.

Läs mer om kommunstabens förslag

Partierna yrkade olika

Under kommunstyrelsens sammanträde lämnades följande yrkanden:

Moderaterna yrkade på att bifalla Socialdemokraternas förslag men med ändringen att Hertsö badhus stryks från budgeten. Kommunstyrelsen biföll inte det förslaget, utan Hertsö badhus är kvar i förslag till reviderad budget.

Vänsterpartiet lämnade in ett eget förslag, där man föreslår slopas sparkraven på barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen samt arbetsmarknadsförvaltningen, vilket inte bifölls.

Samma gäller för Sverigedemokraterna förslag på att lägga ner arbetsmarknadsförvaltningen och att Komvux överförs till gymnasieskolan.

Övriga partier lämnar egna budgetförslag till kommunfullmäktige den 25 mars.

FAKTA

  • Strategisk plan och budget 2019-2022 togs i november 2018
  • Rapporten "Luleås ekonomi och digitalisering" rekommenderar att kommunen reviderar sin budget
  • Kommunstyrelsen ställde sig bakom budgetförslaget från kommunstaben
  • Kommunfullmäktige beslutar om den reviderade budgeten den 25 mars

Text: Katja Güth Laitila

Foto: Peter Rosén

11 mars 2019

Logotyp