Skolbesluten kan verkställas

Förvaltningsrätten i Umeå avslår yrkandena om verkställighetsförbud (inhibition) när det gäller skolbesluten. Barn- och utbildningsnämnden beslut överklagades i maj. Förvaltningsrättens avslag innebär att de beslut om nedläggningar av förskolor och skolor som togs i nämnden den 24 april kan verkställas enligt plan.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde i april bland annat att stänga ett antal grundskolor och förskolor.

Utdrag från beslutet:

”Domstolen uttalade bl. a. att inhibition bör komma ifråga endast om starka skäl talar för beslutet är olagligt och ett verkställighetsförbud är ägnat att förhindra att ett allmänt eller enskilt intresse åsamkas beaktansvärd skada. Förutsättningarna för att besluta om att ett kommunalt beslut tillsvidare inte ska gälla är restriktiva. Förvaltningsrätten, som senare kommer att avgöra målet slutgiltigt, anser inte att det finns skäl att besluta om inhibition. Yrkandena härom ska därför avslås.”

Avgörandet i själva sakfrågan, det vill säga överklagan om att besluten är fattade i barn- och utbildningsnämnden och inte kommunfullmäktige, beslutas längre fram.

FAKTA

  • De beslut som har överklagats är policy för effektiviseringar inom BUF, stängning av Kyrkbyskolan, Vitåskolan och Borgmästarskolan, stängning av förskolorna Jämtögården, Ängesbyn och Karlsvik.
  • Överklagan gäller en frågan om verkställighetsförbud (inhibition) men också laglighetsprövning av beslutet.
  • Överklagan handlar om att de beslut som tagits, gällande effektiviseringar, inom barn – och utbildningsnämnden istället skulle ha tagits i kommunfullmäktige.

Text: Charlotte Högnelid
Foto: Peter Rosén

04 juni 2019

Logotyp