Arbetet med effektiviseringar fortsätter

Luleå kommun förväntas avsluta året 2019 med ett resultat på 173 miljoner kronor. Det är bättre än det budgeterade resultat och uppfyller överskottsmålet på två procent som fullmäktige fastställde i oktober. I resultatet ingår utdelningar från de kommunala bolagen på sammanlagt 98 miljoner kronor. Samtidigt som bokslutet för det gångna året upprättas fortsätter arbetet med effektiviseringar.

– Det är bra att arbetet med effektiviseringar har gett resultat. För att trygga välfärden och säkerställa att vi kan ha en bra verksamhet inte bara idag utan även imorgon, måste vi ha ett överskott. Det är viktigt att vi fortsätter arbetet med att effektivisera verksamheten för att kunna leverera välfärd och samhällsbyggnad även de kommande åren, förklarar tf kommundirektör Anna Lindh Wikblad.

Kommunens arbete med effektivisering har gett resultat.

Fram till 2022 gäller ett generellt effektiviseringskrav för alla förvaltningar på sammanlagt 270 miljoner kronor, vilket motsvarar fem procent av kommunens totala verksamhetskostnader. Detta för att nå ett hållbart positivt resultat. Utan effektiviseringar skulle kostnaderna öka i en snabbare takt än intäkterna.

Kommunens utmaningar

  • Fler äldre, även barn och unga ökar snabbare än befolkning i arbetsför ålder
  • Hög sysselsättningsgrad ger brist på arbetskraft
  • Befolkningstillväxten tappar fart
  • Underhålls- och investeringsbehov

Ökat statsbidrag oklart

Luleå kommun beräknas få 612 miljoner kronor i statsbidrag för år 2020. På riksnivå finns förslag på ytterligare miljarder till kommunerna. Hur mycket det skulle innebära för Luleå kommun är dock oklart i dagsläget, riksdagen fastställer vårbudgeten i april.

Luleå kommun fortsätter med arbetet att ta fram förslag för kommande budget som behandlas i budgetutskottet under våren.

FAKTA

  • Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning, det betyder att de ska upprätta budgeten så att intäkterna överstiger kostnaderna samt att ekonomin förstärks långsiktigt.
  • Ett mål på två procents överskott kan betraktas som en god ekonomisk hushållning. Det ger kommunen bättre förutsättningar för att klara av att finansiera investeringar med en högre del av egna pengar.
  • Kommunens nettokostnader uppgår till 4,7 miljarder kronor under 2020
  • Ett resultat som motsvarar två procent överskott borde ligga kring 110 miljoner kronor.

Text: Katja Güth Laitila

Foto: Peter Rosén

Logotyp