Arbetsutskottet: nya hyreslättnader och nationella minoriteter

Många företagare har haft en tuff tid under pandemin. Nu är ett nytt regeringsförslag på gång, som kan ge företag i utsatta branscher fortsatt tillfälliga hyreslättnader. Kommunstyrelsens arbetsutskott har idag ställt sig bakom ett förslag som kan ge kommunala hyresgäster ekonomiska lättnader.

Den 22 februari hade kommunstyrelsens arbetsutskott sitt senaste sammanträde i Luleå. De behandlade 16 ärenden. Utskottet tog bland annat ta ställning till ett förslag om hyreslättnader till företag i utsatta branscher, samt en förstudie om en högstadieskola i centrum. De fick även information om hur Luleå kommun använt statsbidragen för arbetet med nationella minoriteter under 2020.

Många företagare har det tufft i coronatider. Nu är ett nytt regeringsförslag på gång, som kan ge företag i utsatta branshcer fortsatt tillfälliga hyreslättnader.

Hyreslättnader för företag i utsatta brancher

I maj 2020 beslutade kommunfullmäktige att respektive nämnd under året skulle ges möjlighet att bevilja företag rabatt för fasta hyreskostnader. Rabatten syftar till att mildra de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin i utsatta branscher.

Det är stadsbyggnadsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen samt socialförvaltningen som hyr ut till företag. Ett 20-tal näringslivsidkare berörs. Förslaget är att kommunens förvaltningar som har hyresgäster inom utsatta branscher ska ha fortsatt möjlighet att ge hyresrabatter

Regeringen har nu aviserat en ny period av statligt stöd när vissa lokalhyresgäster får rabatt på hyran (LOK). Den nya perioden föreslås bli januari – mars 2021. Det har dock ännu inte tagits beslut om att återinföra lokalhyresstödet. Då det handlar om statsstöd så måste satsningen godkännas av EU.

Enligt förslaget som utskottet i dag ställde sig bakom, bör respektive nämnd i kommunen under 2021 ges möjlighet att bevilja företag rabatt för fasta hyreskostnader, i enlighet med regeringens förordning om hyresrabatter.

– Corona har slagit hårt mot vissa branscher, och där Luleå kommun är hyresvärd vill vi underlätta för företagen och ge dem hyreslättnader. Vi vet att förra året hyreslättnaderna var uppskattade och att en fortsättning är efterlängtat, säger Carina Sammeli, kommunstyrelsens ordförande.

Mer om kommunens möjligheter till hyreslättnaderlänk till annan webbplats

Förstudie högstadieskola i centrum

Bakgrund i korthet: Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2020-06-17 att föreslå kommunstyrelsen att utreda lämplig lokalisering för högstadium i centrum. Förstudien skulle utgå från en samlad bild för centrumplanering och ta hänsyn till bland annat väg-, trafik-, parkerings- och kollektivtrafiksfrågor.

Därefter genomfördes den 8 november en folkomröstning om skolstrukturen i Luleå. Resultatet fastställdes av valnämnden 2020-11-10. Kommunfullmäktige fattade i januari 2021 beslut om fortsatt hantering av skolstrukturen med anledning av folkomröstningen. Beslutet innebär bland annat att barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda och föreslå en struktur för Luleås skolor och förskolor områdesvis.

Utskottet avslog vid dagens möte barn- och utbildningsnämndens förslag om en förstudie för en högstadieskola i centrum, med hänvisning till den kommande utredningen.

– Efter folkomröstningen har kommunfullmäktige beslutat att en öppet och förutsättningslös utredning av skolstrukturen ska göras, och då ska ingen parallell förstudie om högstadieskola göras, säger Carina Sammeli.

Läs mer: Resultat från folkomröstning till politiskt beslutlänk till annan webbplats

Därför ser kommunen över skolstrukturenlänk till annan webbplats

Slutresultat i folkomröstningenlänk till annan webbplats

Kommunens arbete med nationella minoriteter

Luleå kommun ingår i förvaltningsområde för finska sedan 2013 och i förvaltningsområden för meänkieli och samiska sedan 2018. Kommunens arbete styrs av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724). Lagen innebär bland annat utökade rättigheter för sverigefinnar, tornedalingar och samer i deras kontakter med kommunen.

Rapporten, som presenterats för utskottet, beskriver vilka åtgärder som genomförts i berörda verksamheter utifrån lagen. Den visar också hur Luleå kommun har nyttjat statsbidraget ur anslaget nationella minoriteter. Statsbidraget uppgår till 1.5 mkr årligen.

Läs mer om hur Luleå kommun arbetar med nationella minoritetsfrågor här.


Text: Malin Taavola

Bild: Luleå kommun

uppdaterad 22 februari 2021

Logotyp