Åtgärder mot råttor i Sunderbyn och Gammelstad

Luleå kommun har under en längre tid fått in klagomål på råttor i Södra Sunderbyn och i Gammelstad. För att komma till rätta med problemet och hålla nere antalet råttor är det viktigt att alla hjälps åt. Kommunen har tagit fram en åtgärdslista som nu genomförs. Fastighetsägare har ett ansvar att själv hålla skadedjur borta från sitt hus eller sin lokal.

Det är inte ovanligt att råttor och möss dyker upp i vår närmiljö. De trivs där det finns mycket att äta och där de kan hitta en skyddad miljö. Därför är det viktigt att hålla rent på allmänna ytor och på återvinningsstationer, och inte lämna sådant som råttorna kan äta. Om tillgången på mat minskar så kommer även antalet råttor i området att minska.

Råtta i gräs

Om råttor kommer in i bostadshus kan de skada egendom, sprida sjukdomar och förorena livsmedel och djurfoder. Tillsammans kan fastighetsägare hjälpas åt för att hålla nere antalet råttor. 

När antalet råttor växer och kommer nära bostäder och andra platser där det vistas många människor uppstår problem, vilket boende i Södra Sunderbyn och Gammelstad nu upplever. Från kommunens sida är därför följande åtgärder genomförda eller planerade:

  • Kommunens miljöinspektörer bevakar läget genom bedriva tillsyn av verksamheter i området och genom att hantera inkommande klagomålsanmälningar.
  • Representanter från stadsbyggnadsförvaltningen och kommunens miljö- och byggavdelning har kontakt med skadedjursbekämpningsföretag.
  • Röjning av kommunala grönytor vid platser där man hittar spår av råttor får en högre prioritering.
  • FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB) har informerats om råttproblematiken i Södra Sunderbyn och Gammelstad. De kommer att hålla särskild uppsikt över återvinningsstationerna i områdena.

Tips till fastighetsägare

Enligt lag är det fastighetsägarens ansvar att hålla ohyra och skadedjur borta och vid behov sanera, det gäller såväl bostadsfastigheter som affärsfastigheter och andra lokaler.

Äger du en villa eller ett radhus är ofta en skadedjursförsäkring kopplad till din villa- och hemförsäkring. Kontakta alltid ditt försäkringbolag innan du beställer sanering.

Här är några tips på hur du kan råttsäkra din fastighet:

1. Se över råttornas tillgång till mat

Råttornas gynnas av god tillgång på mat. Mata inte fåglar eller andra djur utomhus med föda som hamnar på marken. Använd exempelvis talgbollar istället. Ta bort eventuell fallfrukt. Om du har djur i utomhusburar som till exempel kaniner, tänk på att deras mat inte får bli föda för råttor. Städa ofta och ta bort matrester i och runt burarna.

Om du komposterar matavfall ska komposten vara skadedjurssäker enligt Luleå kommuns föreskrifter om avfallshantering. Kompostering av matavfall ska dessutom anmälas till miljö- och byggnadsnämnden.

2. Täta och plombera ingångar

Försvåra för gnagarna att komma in. Finns det gamla golvbrunnar som inte används? Hur ser det ut där kablar och rör kommer in i fastigheten? Finns det hål i väggarna som kan fungera som ingång för råttorna? Finns det springor under ytterdörrar?

3. Se över sophanteringen

Soptunnor ska vara hela och soprummen ska vara svåra att komma in i. Om du upptäcker hål i soptunna, kontakta Lumire, Luleå Miljöresurs: 0920-25 09 00, www.lumire.selänk till annan webbplats.

Om behållarna på återvinningsstationen i ditt område är fulla eller om det är nedskräpat runt behållarna så är det bra om det omedelbart anmäls till FTI: 0200-99 03 11, www.ftiab.selänk till annan webbplats.

4. Rensa och röj upp

Råttor har ofta sina bon i marken och gärna under extra skydd i form av buskar, brädhögar eller dylikt. De rör sig vanligtvis inom en radie på 25-30 meter från boet. Håll gärna marken öppen längs husväggarna och undvik klätterväxter. Stapla inte exempelvis ved och trädgårdsmöbler intill fasaden. ”Bråte” utgör skydd för gnagarna. Fyll igen eventuella övergivna råttbon.

5. Grannsamverkan

Om råttorna störs på ett ställe flyttar de. Därför är ett samarbete med grannfastigheterna viktigt för att uppnå en effektiv bekämpning, det vill säga att så många som möjligt råttsäkrar sina fastigheter.

Text: Susanne Lundblom

Foto: Shutterstock, FTI

Logotyp