Avloppsinventeringen fortsätter

I Luleå kommun finns över 4000 enskilda avlopp. För att se till att avloppen uppfyller de miljökrav som finns genomför kommunen årligen tillsyn och inventering. I år fortsätter inventeringen i Råneå norra älvdal

Miljöinspektörerna från Luleå kommun kommer ut och gör en inspektion på plats.

Fastighetsägarens ansvar

Den fastighetsägare som inte har kommunalt avlopp ansvarar själv för att rena sitt avloppsvatten med en enskild avloppsanläggning. Grundkravet är att avloppsvattnet ska genomgå slamavskiljning och någon form av efterföljande rening.

För att se till att avloppen uppfyller de miljökrav som finns genomför kommunen årligen tillsyn och inventering. De avloppsanläggningar som inte klarar reningen kan bidra till övergödning som kan leda till algblomning och minskad biologisk mångfald i vattendrag och sjöar. Utsläpp av orenat avlopp kan också innebära förorening av din egen eller grannens dricksvattenbrunn.

Inventering 2022

Under 2022 sker inventeringen i Råneå norra älvdal. De fastighetsägare som har fastigheter i om rådet har under april fått hem ett informationsbrev om inventeringen och informationsträffar har hållits både digitalt och på plats i inventeringsområdet. Inspektörerna kommer nu att besöka fastigheterna för att göra en bedömning och få en uppfattning om hur anläggningen fungerar. Därefter får fastighetsägaren en rapport om vad som noterats och får en möjlighet att komma in med synpunkter och kompletterande uppgifter. Om avloppet inte fungerar som det ska skickas ett föreläggande om att rätta till felen inom en viss tid.

VA-rådgivaren kan ge tips

Målet är att alla enskilda avlopp i kommunen ska inventeras allt eftersom. Så även om du inte bor i de nu aktuella områdena är det klokt att kontrollera ditt avlopp redan nu. Den som vill kan få kostnadsfri hjälp att göra en första bedömning av sitt avlopp av Luleå kommuns VA-rådgivare, va-radgivning@lulea.se eller via telefon 0920-45 30 00.

Närmast efter Råneå norra älvdal kommer följande områden att inventeras:

  • Persöfjärden, Furufjärden, Örarna (2023 - 2025)
  • Vitådalen (2026 - 2028)


DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Anita Sundberg

Bild: Susanne Lindholm

Logotyp