Brukare föll från fönster på boende

Vid ett av socialförvaltningens boenden har en äldre person fallit cirka tre meter från ett fönster och ådragit sig frakturer. Händelsen är anmäld till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

– Vi ser allvarligt på det inträffade och har startat en utredning av händelsen, säger Ronnie Arespång, verksamhetschef.

Socialförvaltningen gör en lex Sarah-anmälan efter att en äldre person fallit från ett fönster.

Alla fönster på det aktuella boendet har kontrollerats och åtgärder har vidtagits så att samtliga fönster endast går att öppna cirka 15-20 cm för vädring.

Händelsen bedöms som ett allvarligt missförhållande och utreds enligt Lex Sarah.

FAKTA

  • Inspektionen för vård och omsorg är en statlig myndighet som ansvarar för tillsyn över hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvårdspersonal, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
  • I tillsynsuppdraget ingår handläggningen av anmälningar, till exempel lex Sarah och lex Maria samt kommunernas skyldighet att rapportera ej verkställda beslut.
  • En Lex Sarah-anmälan ska göras om ett missförhållande varit allvarligt eller om det funnits en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande inom verksamheter som bedriver socialtjänst, där även SiS och LSS ingår.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Bo Henry Pettersson

Fotomontage: Shutterstock/IVO

Logotyp