Vattentorn kan bli nya kontor

Vattentornet på Bergnäset får byggas om till kontors- och konferensanläggning. Det blev klart när stadsbyggnadsnämnden beslutade att anta ändrad detaljplan för området.

Nu är det beslutat - det gamla vattentornet på Bergnäset får byggas om för kontors- och konferensverksamhet.

Ja till ny detaljplan för vattentornet på Bergnäset

Stadsbyggnadsnämnden beslutade att anta detaljplanen för vattentornet på Bergnäset. Syfte är att möjliggöra för kontors- och konferens­verksamhet och säkerställa att vattentornets kulturhistoriska värde och arkitektoniska karaktärsdrag bibehålls. Ändrad detaljplan är en förutsättning för en framtida försäljning.

Kommunstyrelsen gav i januari 2019 stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta ny detaljplan för Vattentornet på Bergnäset. Vattentornet är inte i bruk idag och kommer inte tas i bruk framöver.

Ny etapp av Östra länken

Arbetsutskottet godkände projektbudget på 9,7 miljoner kronor samt beviljade igångsättning av Östra länken etapp 2B, sträckan mellan Lövskatan och Svartön samt pumpstation P040. Arbetet omfattar planering och projektering och beräknas vara klart under andra halvåret 2021.

Bilagor till Bra skolvägar

Ärendet om om bilagor till Bra skolvägar bordlades på grund av tidsbrist till sammanträdet den 17 december.

Stadsbyggnadsnämnden beslutade i september att godkänna dokumentet ”Bra skolvägar 2020–2023”. Därefter har det två tillhörande bilagorna som hanterar områdes- och problembeskrivning samt metod- och åtgärdsprioritering framarbetats.

Detaljplan för Karlsvik

Ärendet om ny detaljplan för Karlsvik 2:43 där det tidigare fanns en förskola drogs ut vid utskottets sammanträde. Utskottet beslutade att avvakta med ärendet med hänsyn till folkomröstningen om skolan.

Detaljplanens syfte är att ge planmässiga förutsättningar för ny bostadsbebyggelse i Karlsvik samt möjliggöra försäljning av fastigheten.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Monika Aunes

Foto: Frank Rizo

Uppdaterat: 12 november 2020

Uppdaterat: 30 november

Logotyp