Detaljplan för vattentornet och ny etapp av Östra länken

Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutade idag att bevilja igångsättning av ny etapp för Östra länken. Utskottet ställde sig även bakom förslaget att anta detaljplan för Vattentornet på Bergnäset.

En ny detalplan förslås antas som ska göra det möjligt att bygga om det gamla vattentornet till kontors- och konferensverksamhet.

Ny etapp av Östra länken

Arbetsutskottet godkände projektbudget på 9,7 miljoner kronor samt beviljade igångsättning av Östra länken etapp 2B, sträckan mellan Lövskatan och Svartön samt pumpstation P040. Arbetet omfattar planering och projektering och beräknas vara klart under andra halvåret 2021.

Ny detaljplan för Vattentornet på Bergnäset

Kommunstyrelsen gav i januari 2019 stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta ny detaljplan för Vattentornet på Bergnäset. Vattentornet är inte i bruk idag och kommer inte tas i bruk framöver.

Syfte är att möjliggöra för kontors- och konferens­verksamhet och säkerställa att vattentornets kulturhistoriska värde och arkitektoniska karaktärsdrag bibehålls. Ändrad detaljplan är en förutsättning för en framtida försäljning. Arbetsutskottet rekommenderar nämnden att antardetaljplanen.

Detaljplan för Karlsvik

Ärendet om ny detaljplan för Karlsvik 2:43 där det tidigare fanns en förskola drogs ut vid dagens sammanträdet. Utskottet beslutade att avvakta med ärendet med hänsyn till folkomröstningen om skolan.

Detaljplanens syfte är att ge planmässiga förutsättningar för ny bostadsbebyggelse i Karlsvik samt möjliggöra försäljning av fastigheten.

Bilagor till Bra skolvägar

Arbetsutskottet hänsköt vid dagens sammanträde ärendet om bilagor till Bra skolvägar till nämnden.

Stadsbyggnadsnämnden beslutade i september att godkänna dokumentet ”Bra skolvägar 2020–2023”. Därefter har det två tillhörande bilagorna som hanterar områdes- och problembeskrivning samt metod- och åtgärdsprioritering framarbetats.

Text: Monika Aunes

Foto: Frank Rizo

09 november 2020

Uppdaterat: 12 november 2020

Logotyp