Kommunen fick rätt om enskilda avlopp och klart för 115 lägenheter på Kronan

Miljö- och byggnadsnämnden behandlade igår totalt 29 ärenden varav 14 bygglovsärenden. Bland annat beviljades Riksbyggen bygglov för flerbostadshus med 115 hyreslägenheter på Kronan. Nämnden informerades även om domstolens beslut gällande enskilda avlopp på Hertsölandet där domstolen gav Luleå kommun rätt.

Mark- och miljööverdomstolen gav miljö- och byggnadsnämnden rätt i den dom som prövade om kommunen hade rätt att fatta beslut om förbud av enskilda avlopp på Hertsölandet. Miljö- och byggnadsnämnden informerades om domstolens beslut och om det fortsatta arbetet med att förbättra de enskilda avloppens status på Hertsölandet.

– Domen ger en tydlig vägvisning för hur vi ska agera och bedöma i liknade fall och det ger oss också verktyg att få till en hållbar miljö som inte påverkar grannar och vårt grundvatten negativt. Det viktiga nu är att hitta rätt lösning för varje fastighetsägare så att vi säkrar hälsoskyddet för våra medborgare samtidigt som att åtgärden ska kännas rimlig, säger Patrik Wallgren, miljö- och byggchef på Luleå kommun.

Domstolen gav Luleå kommun rätt i i den dom som prövade om kommunen hade rätt att fatta beslut om förbud av enskilda avlopp i Hertsölandet. 

Kommunen fick rätt om enskilda avlopp

Avdelning miljö och bygg valde att överklaga mark- och miljödomstolens beslut som gav sex fastighetsägare på Hertsölandet rätt mot kommunen avseende beslut om förbud av enskilda avlopp. Eftersom domen blir prejudicerande för hur kommunen ska kunna agera för att förbättra enskilda avlopp i kommunen fanns en viktig poäng i att få ärendet prövat i högsta instans. Och nu har alltså mark- och miljööverdomstolen gett Luleå kommun rätt i sin bedömning.

Domstolen anser att det inte finns skäl att göra avsteg från miljöbalkens regler gällande rening av avloppsvatten med tanke på att det med nuvarande utbyggnadsplan är 8-12 år innan området beräknas få kommunalt vatten och avlopp. Att fastigheten nyttjas för fritidshus har inte någon inverkan på hur bedömningen ska göras.

Domstolen är tydlig med att risken för att otillräckligt renat vatten ska släppas ut är tillräcklig för att ställa krav på åtgärder. De brister som har framkommit i de sex fallen som prövats av Mark- och miljööverdomstolen har alla varit av sådan omfattning att domstolen anser att förbuden har varit motiverade.

– Det är viktigt att berörda fastighetsägare tar ansvar för att göra förbättringsåtgärder på sina anläggningar. Kommunens miljöinspektörer och VA-rådgivare finns tillgängliga för att diskutera bra lösningar på Hertsölandet, fortsätter Patrik Wallgren

Kommunen kommer att skicka ut information till berörda fastighetsägare på Hertsölandet om hur det fortsatta arbetet ska hanteras.

Klart för 115 nya hyreslägenheter till Kronan

Miljö- och byggnadsnämnden beviljade bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på Kronan. Det är Riksbyggen som har ansökt om bygglov på fastigheten Vallan 1 för att bygga 115 hyreslägenheter i fyra och fem våningar.

Avslag för Max-skylt vid Robertsvik

Miljö- och byggnadsnämnden ställde sig bakom avdelning miljö och byggs föreslag att avslå Max Burgers ansökan om bygglov för en skyltpylon med fyra skyltar vid sin nya anläggning som byggs på Robertsviksgatan. Skyltpylonen har en höjd på 20 meter och en total area på 100 kvadratmeter.

Avdelningen anser att skyltpylonens placering och utformning inte är lämplig med hänsyn till den befintliga stads- och landskapsbilden längs med huvudinfarten till centrala Luleå, och med hänsyn till de kulturvärden som finns i området. Skyltens placering är cirka 100 meter från Pontusbadet som med tillhörande BAD-skylt är utpekad som enskilt byggnadsminne.

Max har sedan tidigare beviljats bygglov för en skyltpylon med en höjd på 12 meter och en total area på 32 kvadratmeter.

Ingen förlängning av projektet Coacher för energi och klimat

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade att inte förlänga projekttiden för projektet Coacher för energi och klimat. Syftet med projektet är att effektivisera och minska energianvändningen hos små och medelstora företag i främst butiks- och restaurangbranschen. För att fler företag ska kunna rekryteras och energieffektiviseras har Energimyndigheten erbjudit deltagande kommuner att ansöka om förlängd projekttid och/eller större budget i projektet.

Coachprojektet har varit givande men det har varit svårt att rekrytera små och medelstora företag att delta av olika anledningar. Luleå kommun har gjort bedömningen att en förlängning av projektet ytterligare ett år inte kommer att ge den effekt som önskas då många verksamheter behöver fokusera än mer för att klara Corona-krisen och för att de företag som inte redan är tillfrågade är få. Idag har 20 av projektmålets 40 företag anslutits och förslaget är att projektet avslutas 2020-06-30 i enlighet med tidigare beslut.

Kommunens ordinarie energi- och klimatarbete fortsätter däremot som tidigare.

Text: Monika Aunes

Foto: Shutterstock

08 april 2020

Uppdaterad: 16 april 2020

Logotyp