Effektiviseringar ger resultat

Barn- och utbildningsförvaltningen börjar nu se effekter av det långsiktiga arbetet av de effektiviseringar som är gjorda. Totalt prognostiserar barn- och utbildningsnämnden ett ekonomiskt överskott mot tilldelat kommunbidrag.

– Vi har till stor del förbättrade årsprognoser vilket tyder på att de långsiktiga effektiviseringsåtgärderna börjar ge resultat, säger Helena Jensen, avdelningschef ekonomi och HR, barn- och utbildningsförvaltningen.

Under 2019 hade grundskolans verksamheter samt måltidsservice ett underskott i sin budget men efter verksamheternas genomförda åtgärder har de nu en budget i balans.

Under 2019 hade grundskolans verksamheter samt måltidsservice ett underskott i sin budget men efter verksamheternas genomförda åtgärder har de nu en budget i balans.

Effekter av corona

En del av överskottet går att direkt knyta an till covid-19, exempelvis det statliga stödet. Barn- och utbildningsförvaltningen kompenserades av staten för de ökade sjuklönekostnader under perioden april-juli 2020.

– I våras fick vi ett statligt stöd för sjuklönekostnader utifrån Corona, det har gett betydligt bättre förutsättningar för att redovisa ett överskott, säger Helena Jensen.

Under samma period hade förvaltningen svårt att få tag i vikarier på grund av covid-19, det innebär att även vikariekostnaden har minskat i år. Det har även skett en minskning av barn i förskola och fritids under denna period vilket också ses som en effekt av Covid-19.

– Det kan vara så att föräldrar väljer att senarelägga förskolestarten samt att inte ha barnen på fritids under pandemin, säger Helena Jensen.

Minskning av barn

En annan del av överskottet går att härleda till minskat antal barn. Barn- och utbildningsnämnden får en budget som fastställs utifrån Luleås befolkningsprognos. Demografimodellen som använts har justerats inför 2021 där analyserna visar att det är färre i förskole- och skolålder som flyttar till Luleå.

Bedömningen är att budgeten är i balans. Därför kommer förvaltningen inte lämna några effektiviseringsförslag till nämnden inför budgetåret 2021. Effektiviseringar kan dock behöva göras löpande under 2021 på grund av att det till exempel inte finns någon planerad buffert för oförutsedda kostnader.

FAKTA

  • Barn- och utbildningsnämnden (BUN) beräknas lämna ett överskott 2020 motsvarande 28 miljoner kronor, ungefär 1,5 procent av BUN:s totala kommunbidrag.
  • Både förskola och grundskola prognostiserar en minskning av barn och elever i verksamheten, det är bara gymnasiet som bedöms öka 2021.
  • Förutom de effektiviseringar som har gjorts har bland annat kostnaden för vaktmästartjänster och kompetensutveckling inom alla skolformer varit lägre än budgeterat vilket bedöms ha påverkats av Covid-19.

Text: Charlotte Högnelid

Foto: Shutterstock

14 september 2020

Logotyp