Flera fastighetsfrågor till utskottet

Tre kommunala fastighetsaffärer har godkänts och Luleå kommun ska medfinansiera Finnkampen Innebandy i Luleå nästa år. Det är några av de ärenden som kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade vid dagens möte den 6 december.

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder två gånger varje månad. Vid dagens möte den 6 december har utskottet behandlat tio ärenden, varav tre frågor som rör kommunala fastigheter.

Kommunstyrelsens arbetsutskott tog i dag ställning till tre kommunala fastighetsaffärer - två överlåtelser och en bytesaffär. Fastigheterna på bilden har inte med dessa ärenden att göra.

Överlåtelse av fastigheten Karlsvik 2:43

Stadsbyggnadsnämnden beslutade i augusti 2019 att fastigheten Karlsvik 2:43 ska säljas. En ny detaljplan har tagits fram i syfte att kunna använda fastigheten för bostadsändamål.

Fastigheten har varit ute till försäljning genom öppen budgivning. Högsta anbudet på 4,3 mijloner kronor lämnades av Kompletta fastigheter i Luleå AB. Förslaget som utskottet biföll, är att kommunen ska sälja fastigheten Karlsvik 2:43 i Luleå kommun för 4,3 miljoner kronor till ovan nämnda bolag. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen för beslut.

– Det är kul att vi nu får till möjligheten att bygga bostäder i Karlsvik, som är ett avskilt, men centrumnära läge, säger Carina Sammeli, kommunstyrelsens ordförande.

Överlåtelse av fastigheten Ängesbyn 30:1

Stadsbyggnadsnämnden beslutade i augusti 2019 att även fastigheten Änge sbyn 30:1 ska säljas. Fastigheten har tidigare använts som förskola och för föreningsverksamhet samt som samlingslokal. Ängesby byggnadsförening har via kultur- och fritidsförvaltningen hyrt delar av fastigheten. Fastigheten är inte detaljplanelagd. Fastigheten har av en oberoende värderare bedömts ha ett marknadsvärde på 750 000 kronor.

Ängesby byggnadsförening har framfört att de är villiga att förvärva fastigheten för 100 000 kr. Kommunstaben har föreslagit att arbetsutskottet ska avslå förslaget, med hänsyn till den låga köpesumman i förhållande till bedömt marknadsvärde. Utskottet gick emot förslaget och valde att bifalla en försäljning.

– Vi tycker det är bra att lokalen kan fortsätta användas som samlingslokal, och tycker därför att vi kan sälja till detta pris till föreningen, säger Carina Sammeli.

Bytesavtal rörande Rutvik 30:3 och Holfjärden 1:2

Kommunen har tagit fram ett förslag som innebär att ett bytesavtal ska upprättas med ägaren av Rutvik 30:3. Det innebär att kommunen erhåller två skiften av fastigheten, totalt cirka 22 hektar, i direkt anslutning till befintligt innehav. I utbyte erhåller ägaren fastigheten Holfjärden 1:2 om 50,8 hektar samt en mellanskillnad på två miljoner kronor.

Fastigheten Holfjärden 1:2 har tidigare bland annat använts av miljöskolan i Vallen och bedöms nu inte ha någon kommunal användning.

Utskottet yrkade bifall till bytesavtalet mellan kommunen och fastighetsägaren gällande fastigheterna Rutvik 30:3 och Holfjärden 1:2 i Luleå kommun. Ärendet ska vidare till kommunstyrelsen för beslut.

– Kommunen får med denna bytesaffär tillgång till mark vi behöver för kommunens utveckling, både för nya verksamhetsområden och för vattenledningar, säger Carina Sammeli.

Medfinansiering av Finnkampen Innebandy 2022

Norrbottens Innebandyförbund (NIBF) ansöker om ett utökat stöd för en extrainsatt A-landskamp i samband med Finnkampen i innebandy i februari 2022. Tävlingarna sker i nära samarbete med Svenska Innebandyförbundet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tidigare beslutat att finansiera Finnkampen i innebandy i Luleå år 2021 och 2022 med 330 000 kronor. Denna ansökan avser utökat stöd och styrgruppen för evenemang anser att kommunen bör stötta evenemanget. De anser att det är ett arrangemang som främjar innebandyns fortsatta utveckling i Luleå och länet.

Arbetsutskottet ställde sig bakom förslaget, att delfinansiera Finnkampen innebandy i Luleå 2022 med 82.5 tkr. Carina Sammeli:

– Luleå är en idrottsstad och vi är glada över att ännu en gång få välkomna landskamper till vår stad.

Bland övriga ärenden:

  • Bifall till beslut gällande remissvar SOU om God kommunal hushållning
  • Information om utvecklingsplan Porsön
  • Information gällande avsiktsförklaring om utveckling av Svartön

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Malin Taavola

Bild: Luleå kommun

Uppdaterad 6 december 2021

Logotyp