Fokus på ekonomi hos kommunstyrelsen

Det var stort fokus på kommunens ekonomi vid dagens kommunstyrelsemöte i Luleå. Strategisk plan och budget är ett steg närmare politiskt beslut, då kommunstyrelsen nu ställt sig bakom planen. Ytterligare ett flertal ekonomiska rapporter gick upp till politiken, bland annat en finansrapport för Luleå kommunkoncern. Totalt 29 ärenden hanterades.

Kommunstyrelsen i Luleå sammanträder en gång per månad. Vissa ärenden beslutas direkt av kommunstyrelsen, medan andra går vidare till kommunfullmäktige, som är kommunens högsta beslutande instans. På sammanträdet den 11 oktober behandlade kommunstyrelsen totalt 29 ärenden, varav flera extrainsatta ärenden från kommunstyrelsens arbetsutskott.

Flera ekonomiska rapporter hanterades på kommunstyrelsens sammanträde i Luleå. Delårsrapport 2 och strategisk plan och budget, för att nämna några.

Strategisk plan och budget 2022-2024

I förslaget till strategisk plan och budget för 2022 - 2024 redovisas kommunfullmäktiges utvecklingsområden för mandatperioden. Den innehåller nämndernas åtaganden och mätetal som ska bidra till förflyttning inom respektive utvecklingsområde samt budget för 2022. Vidare innehåller den plan för 2023-2024 för kommunen och avkastningskrav för bolagskoncernen.

Planen i korthet: Resultatbudgeten visar på ett positivt resultat för år 2022 med 101 miljoner kronor. För år 2023 blir det budgeterade resultatet positivt med 47 miljoner kronor och för år 2024 blir resultatet negativt med -23 miljoner kronor.

Investeringar under perioden

Totalt under perioden 2022–2024 beräknas kommunen investera för 2 244 mkr. Det motsvarar en genomsnittlig investeringsnivå under perioden på 14,9 % av skatter och statsbidrag vilket är 4,9 procentenheter högre än uppställt mål.

En oenig kommunstyrelse ställde sig bakom förslaget till strategisk plan och budget. Nu går ärendet vidare till kommunfullmäktige som föreslås anta strategisk plan och budget för 2022-2024 samt att fastställa att skattesatsen för år 2021 är oförändrad, 22,50 kronor per 100 skattekronor.

Delårsrapport 2 Luleå kommun

Delårsrapporten behandlades vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 11 oktober. Därefter vidare till kommunstyrelsen för att sedan fastställas i kommunfullmäktige. Rapporten visar att pandemin har fortsatt påverka många av kommunens verksamheter även under 2021. På samma sätt som föregående år så visar de ekonomiska prognoserna, till följd av pandemin, på generellt lägre kostnader och intäkter inom flera områden.

Kommunen (exklusive bolagen) visar ett positivt resultat efter finansiella poster om 424 miljoner kronor under perioden januari till augusti, vilket är ca 384 miljoner kronor högre än budgeterat resultat om 41 mkr. De kommunala bolagen redovisar tillsammans ett positivt resultat om 152 miljoner kronor. Det är en ökning med 24 miljoner kronor jämfört med samma period år 2020.

Positivt resultat i delårsrapporten

Arbetsmarknadsförvaltningens delårsuppföljning januari-augusti 2021

Luleå och Norrbotten har haft en period av hög tillväxt med stort behov av arbetskraft och kompetenser inom en mängd olika yrken. Kompetensbristen är fortfarande påtaglig inom många branscher. Norrbottens län har en väldigt låg arbetslöshet (5,5%) där flera kommuner ligger under fyra procent. Arbetslöshetsnivån i Luleå är lägre än rikets (7,7%).

Förvaltningen redovisar för perioden ett underskott på 1,8 mkr. Coronapandemins påverkan gör dock prognosen för förvaltningens verksamheter osäker. 

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna förvaltningens delårsuppföljning januari-augusti år 2021.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Malin Taavola

Bild: Luleå kommun

Logotyp