Folkomröstning och svenska som andraspråk

Barn- och utbildningsnämnden behandlade idag 16 ärenden, bland annat förvaltningens yttrande om folkomröstning om Luleås skolstruktur. Även skolinspektionens granskning av svenska som andraspråk på Björkskataskolan fanns på dagordningen.

Nej till folkomröstning om Luleås skolstruktur

Barn- och utbildningsnämnden har fått i uppdrag att yttra sig utifrån skolhuvudmannens perspektiv om det är lämpligt att hålla en folkomröstning om Luleås skolstruktur. Skolhuvudmannen har ansvar för att genomföra det statliga uppdraget genom att säkerställa dess kvalitet och likvärdighet.

– Skolstrukturen kan inte vara statisk utan måste förändras när förutsättningarna förändras. Den behöver anpassas efter den fysiska planeringen och den demografiska utvecklingen, men främst utifrån rätten till likvärdig utbildning, säger Maarit Enbuske, skolchef.

Förvaltningen föreslog att kommunfullmäktige avslår begäran om folkomröstning och hänvisar till befintliga styrdokumenten Policy för effektiviseringar och Utvecklingsplan för skolan i Luleå. Nämnden biföll förslaget som ska tas upp i kommunstyrelse och kommunfullmäktige för beslut. 

Skolinspektionen genomförde våren 2019 en kvalitetsgranskning av undervisning i svenska som andraspråk i årskurs 7–9 på Björkskataskolan.

Granskning av svenska som andraspråk på Björkskataskolan

Skolinspektionen har under våren 2019 genomfört en kvalitetsgranskning av undervisning i svenska som andraspråk i årskurs 7–9 på Björkskataskolan. Förutom undervisningen har Skolinspektionen granskat i vilken utsträckning rektorn skapar förutsättningar för en undervisning av hög kvalitet samt hur och med vilken kvalitet rektorn bedömer och beslutar vilka elever som behöver läsa ämnet.

Skolinspektionen bedömer att utvecklingsarbete behöver inledas inom följande områden:

  • Att rektorn organiserar och utvecklar verksamheten med syfte att skapa förutsättningar för en kvalitativ undervisning i svenska som andraspråk.
  • Att rektorn inleder ett utvecklingsarbete för att skapa rutiner kring hur och när elevers behov av att läsa svenska som andraspråk ska bedömas och omprövas.
  • Att all undervisning i svenska som andraspråk planeras och genomförs så att eleverna ges många möjligheter till muntlig kommunikation på svenska.

– Det är bra och välkommet att skolinspektionen har gjort den här granskningen så att vi har fått se över våra rutiner. Speciellt rutinerna som handlar om eleverna ska läsa svenska som andraspråk eller inte. Granskningen gör att vi kan utveckla arbetet, både på skolan men även när det gäller de kommunövergripande rutinerna, säger Elisabeth Landström, rektor.

Text och foto: Caroline Rönnberg

05 mars 2020

Uppdaterad: 25 mars 2020

Logotyp