Förslag till yttrande om friskolor

Fristående gymnasieskolor vill utöka elevplatser och Vitådalens skola ekonomisk förening vill starta en friskola. Det är några av de ärenden som tas upp på barn- och utbildningsnämndens sammanträde den sjunde april.

För att utöka sin utbildning eller för att starta en friskola görs ansökningar till Skolinspektionen som sedan skickas ut på remiss där kommunen ger ett yttrande. Barn- och utbildningsförvaltningen ger förslag på yttranden som nämnden ska besluta om.

Förvaltningen föreslår nämnden att anta förslagen till yttrande som motsätter sig en utökning av antalet elevplatser vid de fristående gymnasieskolorna.

Yttrande om utökade elevplatser

Lärande i Sverige AB planerar att starta upp Realgymnasiet i Luleå år 2022 med inriktning naturturism, djurvård och hästhållning. De ansöker nu om en utökning av fler elevplatser.

– Idag finns inte denna inriktning i Luleå men genom gymnasiesamverkan i fyrkantskommunerna erbjuds detta i både Kalix och Piteå kommun, säger Maarit Enbuske, skolchef vid Luleå kommun.

Samarbetet mellan fyrkantskommunerna kompletterar varandra för att kunna kraftsamla de gemensamma resurserna i regionen. Utökning av elevplatser i fristående gymnasieskolor ökar konkurrensen om eleverna och det i sin tur kan innebära försämrad ekonomi i fyrkantskommunerna.

Även NTI Gymnasiet Luleå vill utöka elevplatser vid deras teknikprogram med inriktning design – och produktutveckling.

– Utökningar av befintliga fristående skolor ger ett minskat elevantal i den kommunala gymnasieskolan, det kan komma att tvinga oss till strukturförändringar inom gymnasieskolan, säger Maarit Enbuske, skolchef vid Luleå kommun.

Förvaltningen föreslår nämnden att anta förslagen till yttrande som motsätter sig en utökning av antalet elevplatser vid de fristående gymnasieskolorna.

Yttrande om fristående skola i Vitå

Vitådalens skola ekonomisk förening har ansökt till Skolinspektionen om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem vid Vitådalens skola i Luleå kommun med start läsåret 2022/23. Luleå kommun har beretts möjlighet att yttra sig över ansökan.

På grund av ett minskat elevantal har såväl lokalmässiga som personella struktureringsåtgärder vidtagits i den kommunala grundskolan. I samband med effektiviseringskrav 2019 beslutades om stängning av Vitåskolan.

Det finns i dagsläget en överkapacitet vid Råneskolan som är anvisningsskolan i området. Överkapaciteten kommer att öka om en fristående skola etableras i en kommunal skola som avvecklats. Kommunens ansträngningar att upprätthålla en kostnadseffektiv skolorganisation motverkas och resurserna för övriga elever i kommunen minskar.

– En etablering av en ny fristående skola kan leda till ytterligare strukturförändringar inom grundskolan, säger Maarit Enbuske, skolchef vid Luleå kommun.

Förvaltningen föreslår nämnden att anta förslagen till yttrande som menar att en fristående skola i Vitå medför negativa följder på lång sikt för Luleå kommuns skolväsende.

Se föredragningslistalänk till annan webbplats

FAKTA

Text: Charlotte Högnelid

Foto: Shutterstock

Logotyp