Fullmäktige klubbade budgeten

Kommunfullmäktige fastställde idag Strategisk plan och budget för år 2020-2022. Skattesatsen blir oförändrad med 22,50 kronor per skattekrona. Budgeten klubbades igenom med 32 röster från Socialdemokraterna och Moderaterna. 14 röstade för den samlade budgeten från Liberalerna, Centerpartiet, Sjukvårdspartiet och Kristdemokraterna. 14 avstod att rösta.

Fullmäktige beslutade även om Socialdemokraternas yrkande på en utökad ram för barn- och utbildningsnämnden med fem miljoner kronor per år under 2020-2022, där medlen tas från kommunstyrelsen (kommunstabens budget).

Kommunalråd Lenita Ericson (S) presenterade förslag på budget utan skattehöjning - som fullmäktige röstade igenom efter en lång debatt.

Fullmäktige röstade alltså igenom den Strategiska plan och budget som kommunstyrelsen tidigare beslutade om.

Alternativa förslag

I fullmäktige lämnade partierna egna förslag. Liberalerna, Centerpartiet, Sjukvårdspartiet och Kristdemokraterna lämnade en gemensam budget. Här sammanfattas förslagen i korthet:

Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Sjukvårdspartiet

 • Inrätta en skolkommission, riv upp beslut om skolnedläggningar
 • Inför valfrihet inom äldreomsorgen
 • Avskaffa ett kommunalråd, minska arvodena för heltidspolitiker
 • Skjut upp Hertsö badhus
 • Minska kommunfinansierade festivalarrangemang
 • Erbjuda palliativ vård (vård i livets slutskede) i samarbete med regionen

Vänsterpartiet

 • Sparkraven slopas för barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt arbetsmarknadsförvaltningen
 • Öppna Vitåskolan samt förskolorna i Jämtön, Ängesbyn och Karlsvik
 • Slopade sparkraven räknas av från resultatet som därmed blir 16,5 miljoner kronor.
 • Minska arvoden för politikerna
 • Bygg Hertsö badhus

Miljöpartiet

 • Satsa på ett hållbart, fossilfritt och jämställt samhälle med en levande landsbygd
 • Skattehöjning med tio öre
 • Ta bort effektiviseringskrav på barn- och utbildningsförvaltningen, minska sparkrav på socialförvaltningen
 • Bevara öppettider och bemanning i biblioteken
 • Öppna koldioxidbudget, anställ klimatstrateg

Sverigedemokraterna

 • Avveckla arbetsmarknadsförvaltningen
 • Minska anslag till elitklubbarna
 • Minska investeringar med 50 procent under 2021 och 2022
 • Prioritera byaskolor
 • Minska konsultkostnader

Rättvisepartiet Socialisterna

 • Inför sextimmars arbetsdag med bibehållen lön
 • 200 nya undersköterska i tjänst, satsa på vikarier
 • Inför en koldioxidbudget för att minska utsläpp
 • Se över konsultkostnader och politiska arvoden, näringsbefrämjande åtgärder och EU-projekt

Landsbygdspartiet

 • Yrkade på bifall till budgeten från Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Sjukvårdspartiet
 • Anser att Hertsö badhus ska strykas ur budgeten
 • Landsbygdsskolor ska finnas kvar
 • Bidrag till vägar ska betalas där fritidsboenden har övergått till permanent boende

FAKTA Strategisk plan och budget

 • Resultat beräknas bli 92 miljoner kronor 2020 och 32 miljoner kronor 2021, år 2022 är resultatet negativt med -13 miljoner kronor
 • Investeringarna beräknas uppgå till 2,2 miljarder kronor under planperioden
 • Nyupplåningen uppgår till 726 miljoner kronor under 2020-2022

Text och foto: Katja Güth Laitila

22 oktober 2019

Logotyp