Investeringar nu ger vinster i framtiden

Kommunen fördelar fyra miljoner kronor per år på projekt som bidrar till ökad hälsa, trygghet och jämlikhet hos Luleåborna. De sociala investeringarna har många positiva effekter, inte bara för den enskilde:
– Det vi satsar nu kommer tillbaka i form av minskade utgifter i framtiden, säger Barbro Müller, samhällsstrateg folkhälsa.

De fyra miljoner kronor som avsätts är så kallade sociala investeringar. De ska bidra till ökad jämlikhet främst för barn, unga och unga vuxna. Projekten ska stimulera till nytänkande och samverkan. Projekten ska även visa kopplingar till Vision Luleå 2050 och kommunens nio övergripande mål.

Projektet Nattidrott har som syfte att skapa flera trygga mötesplatser genom idrott och kultur, Nu pågår ett tvåårigt projekt, där man vidareutvecklar Nattidrott och vill sprida det till fler stadsdelar.

Barbro Müller och representanter från kommunens förvaltningar går varje månad igenom ansökningar från projekt som vill ta del av pengarna.

– Bidragen finns i tre nivåer, alla med lite olika kriterier och förutsättningar, förklarar hon.

Tre ansökningsområden

• Sociala investeringar på lång sikt

Projekten ska pågå 1-3 år och projektbidrag kan ges med max 70 procent av kostnaden, upp till en miljon kronor per år. Projekten ska göras i samverkan mellan minst två kommunala verksamheter och eventuell annan aktör.

– För dessa projekt ställs lite högre krav. Projekten utvärderas efter avslut, och om det har gått bra ska projektet, eller erfarenheter från det, implementeras i den ordinarie verksamheten, säger Barbro Muller.

• Folkhälsoinsatser

Projekten ska pågå max ett år. Projektbidrag kan ges med max 85 procent av kostnaderna och högst 100 000 kronor. Projekten kan göras i samverkan mellan två kommunala verksamheter eller en kommunal och en extern aktör, exempelvis en förening.


• Mindre projekt via kultur- och fritidsförvaltningen

I den här kategorin kan bidrag ges till föreningar med max 15 000 kronor. Bidragen kan sökas när som helst under året. Det är mindre och kortare insatser som föreningslivet kan söka för en ökad jämlikhet.

– Föreningslivet spelar en viktig roll i arbete för folkhälsa och ökad jämlikhet, så därför finns dessa medel som är ganska enkla att söka, säger Barbro Müller.


Nattidrott

Ett flertal projekt har fått bidrag sedan starten 2012. Exempelvis Nattidrott, ett samarbete mellan Norrbottens idrottsförbund, socialförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen.

Syftet har varit att skapa flera trygga mötesplatser genom idrott och kultur. Ge flera unga mer jämlika förhållanden och möjlighet till god social, psykisk och fysisk hälsa samt en möjlighet att öka ungas inflytande och delaktighet. Pilotprojekt har genomförts på Porsön, med bland annat öppen idrottshall med aktiviteter på fredag- och lördagkvällar.

– Nu pågår ett tvåårigt projekt där man vidareutvecklar projektet och vill sprida det till fler stadsdelar, säger Barbro Müller.

Äldresupporten

Ett annat exempel är Äldresupporten. Socialförvaltningen och kommunens kundcenter har samarbetat kring hur äldre, med behov av förebyggande insatser, ska lotsas rätt och få råd och stöd i sina kontakter med kommunen.

Efter ett avslutat pilotprojekt utvecklas nu konceptet för att implementeras i ordinarie verksamhet. Det sker genom ett treårigt projekt, i samarbete mellan socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och kommunstaben.

Fler sökande

Barbro Müller ser gärna att fler med goda projektidéer söker anslag, inte minst till kategorin Folkhälsoinsatser.

– Projektmedlen ger möjlighet att testa nya idéer och hitta nya samverkansparter. Så vi hoppas att fler tar chansen, säger hon.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Karin Kemi

Foto: Shutterstock

Logotyp