Kommunen gör en Lex Sarah-anmälan

Efter en händelse vid ett gruppboende gör socialförvaltningen i Luleå en anmälan enligt Lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Efter en händelse vid ett gruppboende gör kommunen en Lex Sarah-anmälan.

– Min bedömning är att händelsen utgör en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande. Vi har brustit i vårt bemötande och har vidtagit åtgärder och planerar för fortsatta åtgärder för att detta inte ska upprepas, säger Lisbeth Wiklund, verksamhetschef stöd och service.

Enligt anmälan har en brukare med utagerande beteende mot övriga brukare och personal blivit utsatt för begränsningsåtgärder under aktuell dag. Personal och berörda chefer har vidtagit omedelbara åtgärder.

– En fördjupad utredning har inletts för att säkerställa att våra planerade åtgärder är tillräckliga, säger Lisbeth Wiklund.

FAKTA

  • Inspektionen för vård och omsorg är en statlig myndighet som ansvarar för tillsyn över hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvårdspersonal, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
  • I tillsynsuppdraget ingår handläggningen av anmälningar, till exempel lex Sarah och lex Maria samt kommunernas skyldighet att rapportera ej verkställda beslut.
  • En Lex Sarah-anmälan ska göras om ett missförhållande varit allvarligt eller om det funnits en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande inom verksamheter som bedriver socialtjänst, där även SiS och LSS ingår.

Text: Katja Güth Laitila

Foto: Shutterstock

Montage: Frank Rizo

08 juli 2020

Logotyp