Kommunens tuffa utmaningar

– Vi har länge varnat för att den ekonomiska tillväxten bromsar in, och nu är ”vargen” här. Sveriges kommuner står inför stora utmaningar med både ökade välfärdsbehov och brist på arbetskraft.

Det förklarade Niclas Johansson, chef för SKL:s avdelning för ekonomisk analys, på ett seminarium om kommunens ekonomiska förutsättningar och utmaningar.

Inbjudna till seminariet var förvaltningarnas lednings­grupper, ordförandegruppen och partigruppledarna. Och det var dystra siffror som presenterades. Kommunernas samlade resultat sjunker, 69 kommuner visade underskott förra året. Samtidigt ökar skuldsättningen kraftigt.

– Den demografiska utvecklingen, med allt fler äldre och allt färre i arbetsför ålder, gör att kommunerna inte kan fortsätta driva sin verksamhet på samma sätt som förut. De behöver effektivisera och använda sina resurser på rätt sätt, sa Niclas Johansson.

Seminariet avslutades med en paneldiskussion. Där deltog (från vänster) kommundirektör Mikael Lekfalk, Niclas Johansson från SKL, Jesper Stage från LTU och ekonomichef Jan Öström.

Om inget görs djupdyker kommunens resultat

Luleå kommuns ekonomichef Jan Öström lyfte fram att det är viktigt att Luleå har en balanserad ekonomi och ett visst överskott för att finansiera nödvändiga investeringar och andra kostnader.

– Idag använder vi mer än 100 procent av skattepengarna till drift. Det är inte hållbart över tid. Vi behöver minska våra kostnader. I många av våra verksamheter är kostnaderna högre än i andra jämförbara kommuner, sa Jan Öström och visade upp en bild som illustrerar hur kommunens ekonomiska resultat skulle utvecklas både med och utan planerade effektiviseringar (se bild nedan).

Om inga besparingar görs kommer Luleå kommun att få ett minusresultat år 2022 på 270 miljoner kronor. Det motsvarar en skattehöjning med 1,50 kronor.

Diagram som visar kommunens ekonomiska utveckling.

Resultat år 2022: Om alla beslutade effektiviseringar genomförs hamnar Luleå kommun just under ett nollresultat. Om besparingarna inom skolan inte genomförs får kommunen ett underskott på cirka 120 miljoner kronor. Om även effektiviseringarna inom socialförvaltningen tas bort hamnar underskottet på 220 miljoner kronor. Om inga av de beslutade effektiviseringar genomförs blir underskottet 270 miljoner kronor.

Allt färre ska ta hand om allt fler

– Men det handlar inte bara om ekonomin. Det kommer inte finnas nog med folk att anställa, poängterade både Niclas Johansson och Jan Öström.

Under 2018–2028 förväntas den totala befolkningsökningen i Sverige bli 750 000 personer. Av dem är knappt 300 000 i arbetsför ålder. Den största ökningen står åldersgruppen 80+ för.

I Norrbotten visar dessutom siffrorna att befolkningen i arbetsför ålder minskar med fem procent samtidigt som åldersgruppen 80+ ökar med ungefär 37 procent. Det här innebär stora rekryteringsproblem och höga kostnader för omsorg.

Nyckelfråga för kommunen

Jesper Stage, professor i nationalekonomi på Luleå tekniska universitet, påpekade att Luleås andel av Sveriges befolkning har minskat sedan 1978. Kommunen växer inte i den takt den skulle behöva för att öka skatteunderlaget. I jämförelse med Umeå, som också är en universitetsstad, tappar Luleå alltför många av de nyutexaminerade universitetsstudenterna.

– Det borde vara en av kommunens nyckelfrågor i framtiden – vad ska Luleå göra för att behålla de färdiga studenterna några år längre. Det skulle göra mycket för skatteintäkterna och ge ett större rekryteringsunderlag, sa Jesper Stage och fortsatte:

– I Norrbotten är det färre män i yrkesför ålder som arbetar än riksgenomsnittet. Samtidigt skriker äldreomsorgen efter arbetskraft. Här finns en potential om kommunerna kan få männen att tänka om vad som anses vara ”ett riktigt jobb för riktiga män”.

Billigt att investera i lågkonjunktur

Ett lite mer oväntat råd från Jesper Stage var att kommunen borde passa på att låna till nödvändiga investeringar med tanke på det extremt låga ränteläget.

– Finansmarknaden skriker efter säkra låntagare. Stabila kommuner kan få långsiktiga lån väldigt billigt. Idag är det är bättre att låna än att sälja ut tillgångar, men man ska inte låna till den löpande verksamheten, sa Jesper Stage.

FAKTA

Text och foto: Susanne Lundblom

13 september 2019

Logotyp