Kommunen vidtar åtgärder mot brister

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar två ärenden utan att vidta ytterligare åtgärder för kommunen.
– Vi har tagit åt oss av den allvarliga kritik vi tidigare fått och satt in flera olika åtgärder för att komma tillrätta med bristerna, säger Raimo Roininen, verksamhetschef Individ och familjeomsorg, vid Luleå kommuns socialförvaltning.

Kritiken gäller bland annat handläggning och insatser till personer med missbruk.

Det ena ärendet gäller brister i handläggning av ärenden samt insatser till personer med missbruk. Bland annat brister inom egenkontroll, ledning- och styrning, klagomåls- och synpunktshantering samt att ansökningar om bistånd inte alltid utretts och att beslut avseende ansökningar inte alltid fattats.

Det andra ärendet gäller brister i handläggning av ärenden som berör barn och unga inom socialtjänstens verksamhet, bland annat när det gäller omedelbara skyddsbedömningar, utredningstider, dokumentation, otillräcklig egenkontroll och att klagomåls- och avvikelsehantering samt förbättringsarbete inte sker systematiskt.

IVO vidtar i nuläget inga ytterligare åtgärder i båda dessa ärenden eftersom socialnämnden uppmärksammat bristerna i samband med tillsynen och utifrån det vidtagit åtgärder.

FAKTA

  • IVO är en statlig myndighet som lyder under regeringen (Socialdepartementet).
  • Myndigheten ansvarar för tillsyn över hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvårdspersonal, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Myndigheten ansvarar också för viss tillståndsprövning.
  • I tillsynsuppdraget ingår handläggningen av anmälningar, till exempel lex Sarah, lex Maria och kommunernas skyldighet att rapportera ej verkställda beslut.

Text: Bo Henry Pettersson

Bild: Shutterstock

10 maj 2019

Logotyp