Kommunfullmäktige i korthet

Kommunfullmäktige höll i dag det första sammanträdet efter sommarens uppehåll. 27 ärenden behandlades varav ett flertal politiska motioner samt interpellationer. Dessutom beslutade fullmäktige att sju e-förslag ska utredas vidare.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande instans. I fullmäktige sitter 61 ledamöter som tar beslut i frågor som rör Luleå kommun. Fullmäktige sammanträder en gång i månaden. På sammanträdet den 30 augusti behandlade fullmäktige totalt 27 ärenden.

E-förslag som föreslår ett utkikstorn på Ormberget var ett av sju e-förslag som kommunfullmäktige beslutade att skicka vidare för utredning.

Politiska motioner

Kommunfullmäktige tog beslut om två motioner:

Sana Suljanovic (M), Anders Josefsson (M) och Nihad Zara (M) har lämnat in en motion om att ta fram en integrationsplan för att samordna och tydliggöra de kommunala verksamheternas ansvar för att främja integrationen. Kommunfullmäktige avslog motionen efter en längre debatt.

Motiveringen till beslutet är att Luleå kommun idag har en god samverkan kring integration såväl inom som utanför den kommunala organisationen. Luleå kommun ligger även bra till i arbetsmarknadsstatistiken som är ett av få nyckeltal för att mäta integration. Kommunens förvaltningar är eniga om att det mest resurseffektiva är att fortsätta utveckla det goda arbetet som sker idag utifrån de mål och principer som redan är framtagna, inte att skapa nya planer och arbetssätt.

Mattias Nilsson (C) och Eric Lundvall (C) har lämnat in en motion som föreslår att hållbarhetskrav införs för byggaktörer vid byggnation på kommunens mark samt att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram styrdokument med krav på hållbarhet vid markanvisning. Efter en längre debatt och votering beslutade kommunfullmäktige att avslå motionen.

Fullmäktige beslutade även att följande motioner skickas vidare till kommunstyrelsen för beredning:

 • Motion (L) om att Luleå kommun inte ska konkurrera med näringslivet
 • Motion (L) om nolltolerans mot skadegörelse av busskurer
 • Motion (KD) om program för uppföljning och insyn av verksamhet
 • Motion (C,L,SJVP,KD) om total genomlysning av bidrag och sponsring till idrottsföreningar
 • Motion (L) om att införa utmaningsrätt på kommunal verksamhet

Nya e-förslag vidare till utredning

När ett e-förslag på kommunens webbplats når 77 röster inom tre månader går det vidare till beredning. Det är kommunfullmäktige som bestämmer vilken nämnd som får utredningsuppdraget. Till detta sammanträde var sju e-förslag aktuella, fullmäktige beslutade att samtliga skickas vidare till utredning:

 • E-förslag om drive-in-bio (99 röster)
 • E-förslag om raststuga/vindskydd vid Sunderbybäcken (255 röster)
 • E-förslag om fler grillplatser på Hertsöområdet (130 röster)
 • E-förslag om utkikstorn på Ormberget (84 röster)
 • E-förslag om Nollvision av utbrända barn med NPF i skolan (262 röster)
 • E-förslag om tillåt skotertrafik närmsta vägen från hemmet till leden, likt Kiruna och Gällivare (101 röster)
 • E-förslag om införande av intelligent hastighetsanpassning (ISA) på Luleå lokaltrafik och kommunens tjänstefordon (167 röster)

Dagens interpellationer

Kommunfullmäktige behandlade fem interpellationer på sammanträdet. En interpellation är en fråga som riktar sig till ett kommunalråd eller till en nämndsordförande. Den leder inte till något beslut i fullmäktige.

Samuel Ek (KD) ställde en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Carina Sammeli angående program för uppföljning och insyn av verksamhet.

Per Göransson (SD) hade två interpellationer vid dagens sammanträde, en till stadsbyggnadsnämndens ordförande angående Luleås förutsättningar för byggbar industrimark och en till kommunstyrelsens ordförande angående elbilsladdare.

Thomas Söderström (L) ställde en interpellation till kommunstyrelsens ordförande om hur Luleå jobbar för den romska och våra andra minoriteter.

Jonas Brännberg (RS) och Liv Shange Moyo (RS) ställde en interpellation angående Luleå kommuns affär med Rikshem.

Samtliga interpellationer besvarades.

FAKTA

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Monika Aunes

Foto: Luleå kommun, Magnus Stenberg

Logotyp