Kommunfullmäktige i korthet

Årsredovisning 2020, analys av kommunens ekonomi, fortsatta hyreslättnader för företag. Det är några av de ärenden som hanterades vid dagens kommunfullmäktige i Luleå.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande instans. I fullmäktige sitter 61 ledamöter som tar beslut i alla stora frågor om Luleå. Fullmäktige sammanträder en gång i månaden. På sammanträdet den 29 mars behandlade fullmäktige totalt 36 ärenden, varav sex politiska motioner.

Två av dagens fullmäktigeärenden gällde kommunens ekonomi. Fullmäktige fick ta del av analyssvaren gällande kommunens ekonomi de närmsta fem åren. Fullmäktige godkände även kommunens årsredovisning 2020 - ett år som präglats av pandemin.

Information från SKR om analys avseende kommunens ekonomi

Luleå kommun står inför stora ekonomiska utmaningar de närmaste åren. Under hösten 2020 beslutade därför kommunstyrelsen att ge Sveriges kommuner och regioner (SKR) i uppdrag att göra en analys av kommunens ekonomi och ekonomistyrning. I dag presenterades resultaten för kommunfullmäktige.

Länk till artikel: Godkänt för Luleås ekonomi

Hyreslättnader för företag i utsatta branscher

Många företagare har haft en tuff tid under pandemin. Nu är ett nytt regeringsförslag på gång, som kan ge företag i utsatta branscher fortsatt tillfälliga hyreslättnader. Kommunfullmäktige godkände i dag ett förslag som kan ge kommunala hyresgäster ekonomiska lättnader under 2021.

Länk till artikel: Nya hyreslättnader för kommunens hyresgäster

Årsredovisning 2020

Luleå kommuns bokslut för 2020 visar ett resultat på 355 miljoner kronor. Resultatet är en direkt följd av de tillfälliga statsbidragen samt minskade kostnader i verksamheten på grund av coronapandemin. Kommunfullmäktige godkände idag kommunens årsredovisning 2020.

Länk till artikel: Ett år i pandemins tecken

Länk till film: Årsredovisning 2020 på 2 minuter

Politiska motioner

Sammanlagt sex politiska motioner behandlades vid dagens fullmäktige, bland annat följande:

Motion (MP) om ett kärnkraftsfritt Bottenviken. Paulina Koskenniemi (MP) lämnat in en motion gällande kärnkraft i Bottenviken.

Motionären föreslår att Luleå kommun gör ett tydligt ställningstagande mot byggandet av ett kärnkraftverk i Pyhäjoki, Finland, samt att Luleå kommun motsätter sig all etablering av kärnkraft i Bottenviken. Motionen avslogs.

Motion (C) om en kommunal vikariepool i skola och fritidshem. Carola Lidén (C) har lämnat in en motion om att införa en vikariepool i Luleås skolor och fritidshem. Motionären menar att skolverksamheterna i dag är ansträngda p.g.a. att kommunens nuvarande vikariesystem inte fungerar tillfredsställande. Motionen avslogs.

Motion (C) angående bygglov vid uppsättning av byggbaracker Eric Lundvall (C) och Ingrid Vesterlund (C) har lämnat in en motion gällande bygglov för tillfälliga byggbaracker. Förslaget innebär i korthet att kommunen inte ska avkräva bygglov för temporära byggbaracker. Motionen avslogs.

Motion (L) gällande hantering av skolfrågan. Thomas Olofsson (L), Thomas Söderström (L) och Ylva Mjärdell (L) har lämnat in en motion gällande resultatet från folkomröstningen om Luleås skolstruktur. Motionen avslogs, med hänvisning till att fullmäktige redan fattat beslut om fortsatt hantering av frågan.

Val av nya ombud

Lenita Ericson (S) har avsagt sig sitt uppdrag som ombud i Norrbottens kommuners förbundsfullmäktige. Socialdemokraterna har nominerat Carina Sammeli (S) till nytt ombud.

Kommunfullmäktige beslutade idag att utse Carina Sammeli (S) till nytt ombud i Norrbottens kommuners förbundsfullmäktige.

Socialdemokraterna har haft en vakant ombudsplats till Norrbottens kommuners förbundsfullmäktige. Carina Sammeli (S) har nominerat Emma Engelmark (S), nuvarande ersättare, till nytt ordinarie ombud.  

Kommunfullmäktige beslutade idag utse Emma Engelmark (S) till nytt ombud till Norrbottens kommuners förbundsfullmäktige.

Bland övriga ärenden:

  • Godkännande av förändring i finansiering gällande föreningar

  • Besvarande av snabbinterpellation (V) om utvecklingsplanen för Luleå centrum

  • Antagande av Räddningstjänstens handlingsprogram för olycksförebyggande verksamhet 2021

FAKTA

Text: Malin Taavola

Bild: Luleå kommun

Logotyp