Kommunfullmäktiges septembermöte i korthet

Efter en lång debatt och flera omröstningar på måndagens möte antog kommunfullmäktige Luleås nya översiktsplan. Det blev även ja till en detaljplan för nytt höghus i centrum. Fullmäktige sköt upp behandlingen av fem motioner samt en interpellation till nästa möte.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande instans. I fullmäktige sitter 61 ledamöter som tar beslut i alla stora frågor om Luleå. Fullmäktige sammanträder en gång i månaden. På sammanträdet den 27 september hade fullmäktige totalt 22 ärenden på dagordningen, varav två tilläggsärenden. Sex ärenden sköts upp.

Efter en lång process är nu den nya översiktsplanen för Luleå beslutad. Översiktsplanen beskriver hur Luleå ska utvecklas som kommun och stad. 

Ny översiktsplan för Luleå

Luleå kommuns översiktsplan har reviderats under en lång process. Översiktsplanen beskriver hur Luleå ska utvecklas som kommun och stad.

Efter flera omröstningar om partiernas förslag till ändringar, tillägg, återremiss och avslag beslutade kommunfullmäktige att anta förslaget till ny översiktsplan med en ändring. Målsättningen att Luleå ska bli 100 000 invånare ska vara uppfylld till år 2040, inte år 2050 som i förslaget. Flera partier reserverade sig mot beslutet.

Ur debatten: (S) menade att det är hög tid att fatta beslut om en aktuell översiktsplan, och att översiktsplanen ska ses över igen under nästa mandatperiod. Koalitionen Samverkan Luleå (C, L, SJVP, KD) yrkade avslag på översiktsplanen, partierna vill se en tydligare viljeinriktning för Luleås tillväxt. (V), (MP) och (RP) ifrågasatte bland annat planerna på transportleden Norrleden och bostäder på Munkebergs strand. (M) framförde att översiktsplanen andas bilfientlighet och även (SD) vill se en översyn av trafikflödet. (LPO) lyfte fram behovet av större fokus på landsbygden.

Klartecken för nytt höghus i centrum

Kommunfullmäktige beslutade att anta detaljplan för del av Centrum, Tjädern 17. Fastigheten ligger längs Storgatan, Skeppsbrogatan och Nygatan, och idag finns där parkeringsgarage och kontor. Detaljplanen gör det möjligt att bygga upp till 15 våningar med kontorslokaler och cirka 90 lägenheter.

Politiska motioner och interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt att skjuta upp behandlingen av följande motioner:

 • Motion (MP) om inventering av gräsmattor
 • Motion (SD) om tilltalande mat i skolan
 • Motion (KD) om elevhälsa online
 • Motion (MP) om ett vildare Luleå
 • Motion (L) om att införa trygghetsvakter i Luleå

Fullmäktige beslutade att dessa motioner ska gå till kommunstyrelsen för beredning:

 • Motion (C, L, SJVP, KD) om införandet av ett hållbarhetsråd
 • Motion (L) om att inrätta en barnombudsman
 • Motion (L) om att inrätta insektshotell

Ingrid Vesterlund (politiskt oberoende) ställde en interpellation till stadsbyggnadsnämndens ordförande Anja Johansson (S) angående varför det inte finns tillräckligt med parkbänkar/sittplatser utmed cykel/gångstråk i Luleå. En interpellation är en fråga som riktar sig till ett kommunalråd eller till en nämndsordförande. Den leder inte till något beslut i fullmäktige. Anja Johansson svarade bland annat att det finns cirka 150 parkbänkar runt om i Luleå och att fler är på gång.

Nya e-förslag vidare till utredning

När ett e-förslag på kommunens webbplats når 77 röster inom tre månader går det vidare till beredning. Det är kommunfullmäktige som bestämmer vilken nämnd som får utredningsuppdraget. Till detta sammanträde var två e-förslag aktuella. Fullmäktige beslutade att skicka båda vidare för utredning och beslut:

 • E-förslag om hundgym (162 röster), till stadsbyggnadsnämnden
 • E-förslag om hopptorn i Norra och Södra hamn (173 röster), till kultur- och fritidsnämnden

Bland övriga ärenden

Kommunfullmäktige beslutade:

 • om en ny period (kvartal 3, 2021) med hyresrabatter till kommunens hyresgäster som påverkas av coronapandemin,
 • att fastställa reviderade ägardirektiv för Luleå kommunföretag AB:s dotterbolag,
 • att tillåta deltagande på distans vid politiska nämnders och styrelsers sammanträden till och med 30 juni 2022.

FAKTA

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Susanne Lundblom

Foto: Luleåfotograferna, Peter Rosén

Logotyp