Kommunstyrelsens beslut i korthet

Byggandet var i fokus på dagens kommunstyrelse. Bland annat behandlades plan för markanvisning av bostäder, fyra markanvisningar samt exploateringsavtal för Biet 1. Dessutom beslutade kommunstyrelsen att översiktsplanen Vision Luleå 2050 ställs ut på nytt under våren.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna plan för markanvisning som pekar ut var kommunen vill bygga framöver.

Plan för markanvisning av bostäder

Kommunstyrelsen godkände Plan för markanvisning av bostäder som pekar ut var kommunen avser att anvisa mark för ny bostadsbebyggelse. Planen ska gälla 2021-2026 och bidra till att konkretisera genomförandet av översiktsplanen. Den ska säkerställa kommunens bostadsförsörjningsansvar, ge stöd vid handläggning av ärenden som rör markanvisningar samt tydliggöra kommunens intentioner avseende markanvisning för bostadsändamål för externa aktörer.

Kommunstyrelsen biföll tilläggsyrkandet från Samverkan Luleå angående uppdrag till kommundirektören att utreda nya bostadsområden närmare Boden.

Diös får bygga på Biet 1

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna exploateringsavtalet som innebär att Diös Biet Fastighets AB får bygga bostäder, kontor och centrumverksamhet på kvarteret Biet, området vid den västra infarten till Luleå centrum där bland annat Länsstyrelsen ligger.

Exploateringsavtalet godkänns under förutsättning att detaljplanen för Biet 1 vinner laga kraft. Beslut om detaljplanen fattas i kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen yrkade även bifall till detaljplanen.

Detaljplanen innebär att bostäder för ca 70–110 lägenheter samt lokaler för kontor och centrumverksamhet kan uppföras i varierande höjd, från 4 våningar till högst 13 våningar.

Översiktsplanen Vision Luleå 2050 ställs ut på nytt

Kommunstyrelsen beslutade att översiktsplanen Vision Luleå 2050 ska ställas ut för ny granskning under våren 2021 och att beslut om översiktsplanen fattas i kommunfullmäktige under hösten 2021.

Orsaken är nya förutsättningar som har tillkommit bland annat i samband med kommande stora etableringar och som påverkar förslaget. Kommunstyrelsens arbetsutskott hänsköt beslutet om ny granskning till dagens sammanträdelänk till annan webbplats

Markanvisning för kvarteret Eldstaden

Kommunstyrelsen beslutade att tilldela Eldstaden Kronan AB markanvisning för att bygga ca 60 lägenheter och en lokal inom Kronandalen etapp stadsdelscentrum.

Återremiss av markanvisning för kvarteret Raggsockan

Kommunstyrelsen behandlade ärendet om markanvisning till Galären i Luleå AB för uppförande av flerbostadshus med ca 90 bostadslägenheter samt kommersiell lokalyta i markplan för livsmedelsbutik inom Kronandalen, etapp stadsdelscentrum.

Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet och att en juridisk komplettering görs för att klargöra eventuella frågetecken kring markanvisningen.

Markanvisning för moské

Kommunstyrelsen beslutade att Stiftelsen Norrbotten Islamiska Center erhåller markanvisning till ett cirka 5 000 kvadratmeter stort område inom del av Hertsön 11:1 för uppförande av moské. Markanvisningen gäller fram till och med 2023-06-30.

Nej till direktanvisning till Bokoop Fastigheter AB

Kommunstyrelsen beslutade att avslå Bokoop Fastigheter AB:s ansökan om direktanvisning på del av Björsbyn 1:12. Det aktuella området är nyligen planlagt och utpekat som kommande objekt i den markanvisningsplan som är under upprättande. Eftersom det finns ett bredare intresse för området kommer kommunen att bjuda in till markanvisning i ett jämförelseförfarande där bolaget har möjlighet att delta.

Sommarsatsning för "Covidgenerationen"

Thomas Söderström (L) har lämnat in ett nämndsinitiativ till kommunstyrelsen som föreslår att Luleå kommun ska erbjuda extra undervisningstid under sommaren för skolelever. Satsningen ska också innebära en ersättning för sommarundervisningen i nivå med ersättningen för kommunens feriejobb.

Kommunstyrelsen beslutade att nämndsinitiativet får ställas och överlämnas till kommunstaben för beredning.

Övriga ärenden

  • Kommunstyrelsen biföll tre detaljplaner som går vidare till kommunfullmäktige för beslut: centrum Biet 1:1, Karlsvik 2:43 samt Måttsund 22:1.

  • Kommunstyrelsen godkände genomförandeavtal för Börtnäsheden som innebär att Lillviksholmens Fastigheter AB får bygga 37 nya tomter på Börtnäsheden.

  • Kommunstyrelsen beslutade att avskriva ärendet om återremiss gällande förändringar i beslutet om Stadsöskolan från vidare handläggning. Det med anledning av kommande process där barn- och utbildningsnämnden ska utreda och föreslår struktur för skolor och förskolor.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Monika Aunes

Foto: Luleå kommun

Logotyp