Kommunstyrelsens majmöte i korthet

Förslaget till utvecklingsplan för centrum ska ställas ut för granskning och ett tidigare beslut om en fastighetsförsäljning på Bergnäset upphävs. Det beslutade kommunstyrelsen på måndagens möte, 10 maj. Det blev även ja till en padelhall på Porsön och till Skanskas markanvisning för området kring Mjölkuddsrondellen. Dessutom behandlade kommunstyrelsen ett antal åtgärder för att stötta Luleås näringsliv under pandemin.

Kommunstyrelsen i Luleå sammanträder en gång per månad. En del ärenden beslutas direkt av kommunstyrelsen, medan andra går vidare till kommunfullmäktige som är kommunens högsta beslutande instans. På sammanträdet den 10 maj behandlade kommunstyrelsen totalt 31 ärenden, varav två tilläggsärenden.

Efter beslutet i kommunstyrelsen ska förslaget till utvecklingsplan för centrum ställas ut för granskning, preliminärt med start i slutet av maj. Utställningstiden kommer att bli förlängd på grund av sommarmånader och semestrar.

Plan för utveckling av centrum ska granskas

Kommunstaben har tagit fram ett förslag till utvecklingsplan för centrum, som är en fördjupning av den kommunala översiktsplanen. Det handlar bland annat om:

 • Fler bostäder och arbetsplatser för framtiden
 • Levande stadsliv och mötesplatser för alla
 • Hållbar livsstil och hållbara resor

Planförslaget har tidigare ställts ut för samråd i januari–mars 2019. Efter samrådet har planförslaget omarbetats i sin helhet. Det har inte ändrat inriktning, men det har fördjupats och förtydligats i alla delar. Kommunstyrelsen beslutade att kommunstaben får i uppdrag att på nytt ställa ut planen för granskning, så att allmänheten har möjlighet att komma med synpunkter.

Tidigare beslut upphävs

Ett av tilläggsärendena var att kommunstyrelsen beslutade att upphäva tidigare beslut från 2020-12-07 om försäljning av fastigheten Bergnäset 1:169, Bowatersvägen, till en familj med särskilda behov. Motiveringen var att beslutet strider mot likställighetsprincipen. Kommunstyrelsens arbetsutskott ska även upphäva ett tidigare beslut om planuppdrag för fastigheten.

Beslutade markanvisningar

Padelhall på Porsön
Kommunstyrelsen beslutade att Polargruppen i Norr AB får rätt att bygga en padelhall intill Porsöns sporthall. Företaget får även köpa marken av kommunen. Etableringen kommer bidra till ökad sysselsättning för ungdomar på Porsön och bedöms även öka campusområdets attraktionskraft.

Mjölkuddens nya landmärke
Kommunstyrelsen beslutade att Skanska får rätt att bygga på området kring Mjölkuddsrondellen enligt det förslag som företaget tidigare presenterat; ett träbyggnadsprojekt i två byggnader som består av kontor/longstay och bostäder och som kommer att bli ett landmärke längs med en av infarterna till Luleå.

Coronarelaterade ärenden

Ingen avgift för uteserveringar
Kommunstyrelsen ställde sig bakom förslaget att inte ta ut en avgift ut för uteserveringar under perioden den 1 april – 31 oktober 2021. Det är kommunfullmäktige som tar det slutliga beslutet att göra en tillfällig ändring av taxan för att stötta företag under coronapandemin.

Hyreslättnader för företag i utsatta branscher
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar om en ny period med hyresrabatter till kommunens hyresgäster som påverkas av coronapandemin. Det handlar om ett 20-tal företag inom utsatta branscher som till exempel handel och besöksnäring. Två hyresstödpaket är tidigare beviljade; våren 2020 och första kvartalet i år. Det nya hyresstödet ska gälla april–juni 2021, under förutsättning att stödet beslutas av regeringen och godkänns av EU-kommissionen.

Rätt att utfärda förbud mot att vistas på särskilt angiven plats
För att förhindra smittspridning av covid-19 är förslaget att kommunstyrelsen får rätt att meddela föreskrifter om förbud mot att vistas på särskilt angivna platser under max 60 timmar. Kommunstyrelsen ställde sig bakom förslaget, som nu går vidare till fullmäktige för beslut.

Återkoppling coronastöd till näringslivet
Kommunstaben och Luleå Business Region berättade hur arbetet går med näringslivsfrämjande åtgärder med anledning av coronapandemin. Båda lyfte fram vikten av att vara lyhörd för näringslivets behov för att kunna genomföra efterfrågade insatser, och att det även är viktigt med förberedelser för att ställa om till det nya nuläget efter corona.

Exempel på åtgärder som genomförs, planeras eller utreds: Företagssupport med bland annat vägledning till nationella stöd, ledarstöd till chefer och ledningsgrupper, utbildningar, snabbare utbetalningar från kommunen, hyresrabatter till kommunens hyresgäster, icke-verksamhetskritiska tillsyner skjuts upp, tidigare start och avgiftsfritt för uteserveringar, kommunikationsinsatser för att handla lokalt m.m.

Aktuella motioner

Totalt behandlades fyra motioner. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår:

 • Motion (M) om resursskolor eller tillrättalagda lärmiljöer. Med reservation från ett flertal partier.

Kommunstyrelsen föreslår bifall till:

 • Motion (C) om framtagande av plan för utomhusgym.
 • Motion (L) om att ändra arbetsordningen för fullmäktige så att frågor och interpellationer även får ställas till hela kommunstyrelsens presidium.

Kommunstyrelsen föreslår både bifall och avslag till:

 • Motion (V) angående Smedjegatan. Avslag till första punkten i motionen, att busshållplatsområdet på Smedjegatan görs bilfri, och bifall till andra punkten, att busshållplatsen på Smedjegatan anpassas för att klara en framtida ökning av kollektivtrafiken i Luleå. Med reservation från (V) och MP).

Bland övriga ärenden:

 • Kommunstyrelsen beslutade att utse representanter för Landsbygdspartiet oberoende, Miljöpartiet, Rättvisepartiet och Sverigedemokraterna med insynsplats i kommunstyrelsens arbetsutskott.
 • Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
  - anta en ny biblioteksplan för 2021–2025,
  - avgifter för skärgårdsverksamhet justeras från och med 2021-06-01.
  - nya taxor och avgifter för kulturverksamheter 2021 börjar gälla från och med 1 juli, och att de ska räknas upp årligen från och med 2022.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Susanne Lundblom

Foto: Frank Rizo

Logotyp