Luleåborna känner sig trygga

Kommunen och polisen har mätt tryggheten bland 3 600 slumpmässigt utvalda kommuninvånare. Mätningen visar att de boende i Luleå upplever en högre trygghet och få problem i jämförelse med många andra kommuner i Sverige.

Trygghetsmätningen gjordes under senhösten 2019 och samma undersökning har genomförts med jämna mellanrum sedan 2006. Frågorna handlade bland annat om problem i området där man bor, utsatthet och oro för brott och vad man tycker om polisens lokala arbete. Svarsfrekvensen var hög, hela 71 procent svarade på enkäten.

Resultaten visar att den generella problemnivån är fortsatt låg. Kommunens genomsnittliga index ligger på 1,37 på en skala från 0–6, där ett lägre värde är lika med större trygghet.

– Trygghet är en viktig faktor vid valet av bostadsort. Därför är det glädjande att mätningen visar på ett så bra resultat för kommunen som helhet. Luleå är och har under många år varit en trygg stad att bo i, särskilt med tanke på vår storlek, säger kommunalråd Fredrik Hansson.

Stefan Ström, kommunpolis, Andreas Jönsson, kommunstrateg, Petra Hinterthaner, tf lokalpolisområdeschef Luleå-Boden, Fredrik Hansson, kommunalråd och Katarina Halvardsson, ledamot i trygghets- och folkhälsorådet arbetar tillsammans för att öka tryggheten i Luleå.

I snitt är det 88 procent som rekommenderar sitt bostadsområde eller by som en bra plats att bo på. Bland de tolv undersökta kommundelarna är det inget område där de boende genomgående upplever stora problem. Däremot har Hertsön, Notviken och Porsön något sämre värden än övriga områden.

Upplevda problem är framför allt buskörning, missbruksproblematik, otrygghet kvällstid och rädsla för vissa personer. Fler kvinnor än män uppfattar problem. Boende i hyresrätt uppfattar problem i större utsträckning än boende i bostadsrätt och villa.

– Det här är ett jättebra underlag för oss, där vi tillsammans med polisen och andra aktörer i samhället kan se inom vilka bostadsområden vi behöver jobba mer med förebyggande och trygghetsfrämjande åtgärder, säger Fredrik Hansson.

Utsatthet för brott minskar

Andelen som upplever att de har blivit utsatta för mängdbrott, det vill säga stölder, misshandel och skadegörelse, har minskat kraftigt och nivån är nu den lägsta på 20 år. Även oro för att utsättas för brott ligger lågt i nationell jämförelse.

Polisen har generellt högt förtroende hos kommuninvånarna. Bedömningen av polisens lokala arbete har blivit alltmer positiv sedan 2006. De områden där andelen kritiskt inställda är störst är Råneå och Norrbyarna, även om andelen kritiker har minskat över tid.

– Trygghetsmätningen är en del av vår lokala lägesbild och vi behöver titta på vad resultaten beror på, hur vi ska gå vidare och vilka insatser som ger störst effekt. Det är viktigt med en synlig polis och att bjuda in till medborgardialoger, fokusgrupper och andra forum för att jobba med trygghetsfrågor och tillsammans förebygga brott, säger Petra Hinterthaner, tf lokalpolisområdeschef Luleå-Boden.

FAKTA

  • Trygghetsmätningar har genomförts i Luleå sedan 1999. Den nu aktuella undersökningen genomfördes oktober–november 2019. Samma undersökning har även genomförts 2006, 2009, 2012 och 2016.
  • Frågeformuläret gick ut till 3 600 boende i Luleå kommun mellan 16–85 år, jämnt fördelade på tolv bostadsområden/kommundelar: Bergnäset, Björkskatan, Centrum, Gammelstad, Hertsön, Norrbyarna, Notviken, Porsön, Råneå, Sunderbyn, Sörbyarna och Örnäset.
  • Svarsfrekvensen var 71 procent.
  • Läs mer om kommunens trygghetsundersökningar.länk till annan webbplats

Text och foto: Susanne Lundblom

03 februari 2020

Logotyp