Minska konsekvenser av coronapandemin

Coronapandemin kommer att medföra stora sociala skillnader. Arbetslösheten förväntas stiga kraftigt, psykisk ohälsa öka och fler kommer att behöva försörjningsstöd. Sveriges Kommuner och Regioner räknar med att kostnader för försörjningsstöd kan öka upp till 30 procent för landets kommuner.

Under våren har kommunens verksamheter på många sätt ställt om och arbetat tillsammans för att minska coronapandemins konsekvenser. Det handlar om allt från omställning av skolundervisning, en ny telefonlinje kring psykisk hälsa till stöd till näringslivet genom Företagssupporten.

– Det är oerhört viktigt att vi fortsätter att arbeta tillsammans både inom kommunen och med andra aktörer och att vi prövar nya vägar. Det civila samhället har tagit stort ansvar under pandemin. Vi för dialog med dem via webbmöten för att höra vilka behov de själva har och vilka behov de ser hos befolkningen. Föreningslivet är ett viktigt komplement till kommunens verksamhet, säger kommunalråd Fredrik Hansson (S).

Sociala investeringsmedel leder till minskade sociala skillnader och ökad jämlikhet. Projekt som får Luleåbor att röra på sig mer är exempel på sociala investeringar.

Erfarenheter visar att det är de grupper som har sämst livsvillkor som drabbas hårdast i kriser. Med den ökade arbetslösheten riskerar fler att bli kvar i arbetslöshet och att den psykiska hälsan försämras. Redan idag finns det skillnader och den senaste folkhälsorapporten visar att skillnaderna ökar.

– Trots att det finns en hel del akuta åtgärder som behöver göras ska vi även satsa långsiktigt på förebyggande åtgärder. Sociala investeringar leder till minskade sociala skillnader och mänskligt lidande samt ökad jämlikhet, säger Hansson.

Kommunen avsätter årligen fyra miljoner kronor för att stimulera sociala investeringar. I år har flera projekt beviljats medel.

Exempel på sociala investeringar

Projektet Nattidrott där Riksförbundet SISU Norrbotten, föreningar och kommunen samverkar och erbjuder aktiviteter på fredag- och lördagskvällar på Porsön är lyckat. Projektet förlängs och ska nu spridas till Notviken/Tuna och centrum.

I projektet Arenan ska kommunen långsiktigt och strukturerat samverka med olika aktörer för att grupper som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden ges möjlighet till egen försörjning.

Projektet Jag tar mig framåt är en fortsättning på Aktiva skoltransporter där elever i årskurs 2 och 5 i samtliga skolor i Luleå motiveras till att röra på och lära sig mer. Luleå tekniska universitet bedriver forskning i anslutning till projektet.

Minska skillnader - öka jämlikhet

Utöver detta har 200 000 kronor av de sociala investeringsmedlen avsatts till föreningar för kortare insatser för jämlikhet. Upp till 15 000 kronor kan sökas. Hittills i år har elva ansökningar beviljats medel.

– Satsningar med syfte att minska skillnader behövs för att vi ska uppnå det nationella målet om att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Detta blir inte minst viktigt med tanke på coronapandemins negativa konsekvenser på jämlikheten, säger Fredrik Hansson.

FAKTA

  • Fyra miljoner kronor avsätter kommunen årligen för att stimulera sociala investeringar.
  • Utöver detta har 200 000 kronor avsatts till föreningar för kortare insatser för jämlikhet.
  • Syftet med sociala investeringar är att minska sociala skillnader och mänskligt lidandet samt att öka jämlikhet.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Katja Güth Laitila

Bild: Luleå kommun

Logotyp