Ny dagverksamhet för ensamma äldre

Den 24 juni behandlade socialnämnden sammanlagt 15 ärenden. Satsningarna på äldreomsorgen fortsätter, totalt ska 31,2 miljoner kr fördelas under 2021. Bland annat på en ny dagverksamhet till äldre som upplever ofrivillig ensamhet.

– Men den nya sociala inriktningen blir det möjligt för ensamma äldre att bli mer aktiva och umgås med andra i liknande situation, säger Bodil Wennerbrandt Sevastik, socialnämndens ordförande.

Två personer anställs på heltid för att sköta dagverksamheten som ska hålla till på Kronans vård- och omsorgsboende. Aktiviteter för upp till tio personer per dag ska bli möjligt. Verksamheten blir behovsprövad och beviljat bistånd, enligt socialtjänstlagen, krävs för att få vara med.

Ny dagverksamhet för ensamma äldre ska bli verklighet i nybyggda äldreboendet Kronan.

Övriga satsningar

Socialnämnden beslutade, inom äldreomsorgssatsningen, även genomföra förslagen om hemrehabilitering samt förbättrad social dokumentation.

Hemrehabilitering handlar om att möjliggöra för äldre att leva ett tryggt och självständigt liv i sitt eget hem. Främst gäller det personer som för första gången får hemtjänst eller där rehabilitering kan bidra till ökad självständighet till aktiviteter i hemmet. Förslaget innebär att en arbetsterapeut och en fysioterapeut anställs för att arbeta i ett team tillsammans med äldresupport, biståndshandläggare, hemtjänst och rehabpersonal.

Social dokumentation har varit föremål för granskningar av Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som uppmärksammat kvalitetsbrister. Två personer föreslås därför projektanställas för att arbeta med utbildningsinsatser och se till att verksamheten uppfyller kraven i socialtjänstlagen samt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation.

Ovanstående satsningar inklusive dagverksamheten beräknas kosta 3,6 miljoner kr per år.

Äldreomsorgssatsningen hittills

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2021 fördela medel till landets kommuner för en äldreomsorgsatsning. Syftet med statsbidraget är att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer.

I april togs beslut i socialnämnden om cirka nio miljoner kröppnas i nytt fönster och i maj om cirka 2,5 miljoneröppnas i nytt fönster.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Bo Henry Petterson

Foto: Susanne Lindholm


uppdaterad 24 juni 2021

Logotyp