Pengar till Porsön

Upprustningen av Porsö strand kommer allt närmare. Inte minst tack vare Boverkets stöd på över två miljoner kronor som projektet beviljats inom ramen för gröna och trygga samhällen.

– Det är nu viktigt att vi tillsammans med andra aktörer planerar vidare och utvecklar ett attraktivt Porsön som kan skötas och underhållas på ett effektivt och hållbart sätt, säger stadsbyggnadschef Helén Wiklund Wårell.

Projektgruppen för upprustning av Porsöstrand har beviljats stöd med 2,2 miljoner kronor av Boverket inom ramen för gröna och trygga samhällen. Detta motsvarar 50 procent av den beräknade totalkostnaden för de stödberättigade åtgärderna som uppgår till 4,4 miljoner kronor.

Stråket som studerats för åtgärder börjar vid Noll Kelvinbron i söder och sträcker sig upp i höjd med Porsösundets lekplats och bollplan. Sträckan har inventerats och analyserats utifrån aspekter som trygghet, rumslighet, karaktär, utblickar, orienterbarhet.

Välkomna pengar

– Det gläder oss att vi fått detta bidrag som stärker projektets syfte att kombinera naturvärden som finns längs stranden med ökad tillgänglighet och en tryggare miljö att vistas i. Attraktiva mötesplatser bidrar till en god miljö för boende och besökare, säger stadsträdgårdsmästare Michael Öhman som arbetar med miljön på Porsön.

Anja Johansson, stadsbyggnadsnämndens ordförande.

Med pengarna som Boverket beviljat åtar sig projektet att se till att:

  • Platsnära information och tillgänglighet förbättras.
  • Trygghet skapas i form av ett bredare och jämnare gångstråk.
  • Ny belysning införskaffas.
  • Gallring i naturmark utförs och att ängsytor iordningsställs.
  • Ett befintligt dikessystem bör ses över med syfte att förstärka fria vattenvägar.
  • Tre nya mötesplatser utvecklas med fler sittplatser och platser som ger ökad vattenkontakt.

  – Luleå kommun har genom åren rustat upp samtida bostadsområden såsom Hertsön och Björkskatan. Nu är det Porsöns tur och vi har avsatt medel för att skapa nya mötesplatser, förstärka tillgängligheten och skapa en tryggare stadsdel. Att vi dessutom fått bidrag från Boverket gör det givetvis enklare, säger Anja Johansson, stadsbyggnadsnämndens ordförande.

  Beslutsmotiveringar

  Stödet från Boverket beviljades för att långsiktigt främja stadsgrönska och ekosystemtjänster i områden med socioekonomiska utmaningar. I motiveringen lyftes även målet att utveckla dessa områden i en grön och hälsofrämjande riktning samt bidra i arbetet med att nå miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” samtidigt som det skapas trygga, trivsamma och inkluderande utemiljöer med särskild omsorg om åtgärdernas gestaltning.

  – Boverket anser att ert projekt har goda förutsättningar att på ett varaktigt sätt främja syftet med stödet. Därför beviljas ni stöd för projektet, tillägger de i skrivelsen.

  Detta är på gång i närtid

  Initialt ska arbetet med upprustningen av Porsön starta med en trygghetsvandring längs Porsö strand. Denna trygghetsvandring genomförs klockan 18.00 den åttonde december där ett flertal representanter från kommunen och olika organisationer medverkar. Dessutom ställs förslag till utvecklingsplan för Porsön ut för samråd under tiden 22 november 2021 – 31 januari 2022. Under samrådstiden finns handlingarna tillgängliga på kommunens webbsida Länk till annan webbplats..

  Utvecklingsplanen kommer också att finnas utställd på Porsön, i lokalen intill Porsöns bibliotek i Porsö centrum. Utställningen är bemannad med personal under följande tider:

  • lördag 4/12 kl. 11-15
  • tisdag 7/12 kl. 10-14
  • onsdag 8/12 kl. 16-19

  FAKTA

  • Läs mer om Trygghetsvandringen på Porsö strand som genomförs den 8/12 på samlingssidan för Porsön, www.lulea.se/porsön Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  • Åtgärderna på Porsöstrand beräknas kosta cirka 4,4 miljoner kronor varav Boverket stöder projektet med hälften
  • Utvecklingsplanen för Porsön ligger ute för samråd under tiden 22 november 2021 – 31 januari 2022
  • Utvecklingsplanen ställs även ut på Porsöns bibliotek enligt angivna tider 4,7,och 8 december

  DELA VIA SOCIALA MEDIER

  Text: Eva Sundgren

  Foto: Simon Eliasson

  Logotyp