Beslut om Blackis dröjer

Det blev återremiss för ärendet om renovering av Svartöstadens Folkets Hus, Blackis. Motiveringen från stadsbyggnadsämndens politiker var att det saknas en antikvarisk undersökning i ärendets beskrivning. I övrigt tog nämnden bland annat beslut om att Andholmen i Råneå ska säljas.

Blackis byggdes av Nykterhetensvännernas byggnadsförening. Huset stod klart 1902 och blev ett ”Folkets hus” som nyttjades av flera föreningar inom nykterhet och arbetarrörelsen till mötes- och utbildningslokaler men även till bland annat dans. På 1940-talet skänkte dåvarande ägaren LKAB Blackis till Svartstadens Arbetares Byggnadsförening.

Återremiss för ärendet om Blackis

Politikerna i nämnden beslutade vid sammanträdet den 29 april att återremmittera ärendet om renovering av Blackis med motiveringen att det saknas en antikvarisk undersökning.

Svartöstadens Folkets Hus, Blackis, byggdes 1902 och är märkt som kulturhistoriskt värdefull byggnad. Idag används den av bland annat Svartöstans Hembygdsförening och Notvikens IK. Byggnaden är i behov av omfattande renovering både utvändigt och invändigt. Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår därför att byggnaden renoveras till en kostnad av maximalt 25 miljoner kronor under 2021 och 2022.

Andholmen i Råneå ska säljas

Stadsbyggnadsnämnden föreslår att Löjtnantsbostaden på Andholmen i Råneå säljs och att kommunstyrelsen ger nämnden i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för området. En ny detaljplan gör det möjligt att byggnaden även fortsättningsvis kan bedrivas som besöksanläggning i annan regi.

Byggnaden är sedan årsskiftet 2020/2021 i lokalbanken efter att kultur- och fritidsnämnden i april 2020 beslutade att säga upp hyreskontraktet.

Beslut om Nåidenhallen får vänta

Statens haverikommission (SHK) utreder för närvarande takraset i Kiruna. Stadsbyggnadsnämnden beslutade att avvakta Haverikommissionens slutrapport innan nämnden tar beslut om åtgärder gällande Nåidenhallen i Luleå.

Ja till ny detaljplan för Kronandalens stadsdelscentrum

Stadsbyggnadsnämnden beslutade att anta ny detaljplan för Kronandalens stadsdelscentrum. I den nya detaljplanen har arbetet med torgets utformning, funktioner och storlek fördjupats och ett mer ändamålsenligt förslag där torget blivit mindre och en ny form har tagits fram.

Revidering av servicedeklarationer

Stadsbyggnadsnämnden beslutade att startkriterier för prioriterade gång- och cykelvägar ska se ut som de gör idag och i övrigt anta revidering av servicedeklaration vinterväghållning.Nämnden beslutade också att godkänna revidering av servicedeklaration Parker, lekplatser och naturområden.

Ja till igångsättningstillstånd för Lulsundsrondellen

Arbetsutskottet godkände projektbudget på 10,5 miljoner samt beviljade igångsättningstillstånd för cirkulationsplats Lulsundsrondellen som ska byggas vid Bensbyvägen/Logementsgatan. Det blir en av huvudinfarterna till Kronandalen och ansluter till Krondalsvägen som sträcker sig genom stadsdelen. Projektet beräknas vara färdigbyggt 1 juli 2022.

Bland övriga ärenden

  • E-förslag om att bygga trappor till stranden vid Niporna - bordlades till sammanträdet den 27 maj.
  • E-förslag om kallbadhus på Gülzauudden - bordlades till sammanträdet den 27 maj.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text och foto: Monika Aunes

Uppdaterat: 15 april 2021

Uppdaterat 4 maj 2021

Logotyp