Revisorerna granskade kommundirektörens avgång

Luleå kommun har haft rätt att avsluta anställningen av före detta kommundirektören Mikael Gustavsson Roxell (tidigare Lekfalk) samt att betala ut avgångsvederlag. Det konstaterar kommunrevisorerna i en förstudie som gjorts för att granska händelserna kring kommundirektörens avgång i oktober 2019. Revisorerna aviserar att avvakta med en fördjupad granskning av händelserna på grund av att flera åtgärder redan har vidtagits. Detta kommer att följas upp om ett år.

Revisorernas bedömning är att kommundirektörens agerande inte var så allvarligt att det utgör grund för avsked och att Luleå kommun gjorde rätt att betala ut avgångsvederlaget motsvarande 13 månadslöner enligt anställningsavtalet. Grund för avsked är grovt åsidosättande av åligganden och brottslighet, och i de fallen föreligger inte rätt till avgångsvederlag.

Revisorerna har granskat kommundirektörens avgång i oktober 2019 och konstaterar att kommunen gjorde rätt att avsluta anställningen och betala ut avgångsunderlag, eftersom det inte fanns grund för att avskeda Lekfalk.

Däremot anser revisorerna att kommundirektören gjort ett flertal avsteg från gällande riktlinjer och Lagen om offentlig upphandling vid upphandlingen av konsultavtalet Strategisk rådgivning koncernledarskap. Detta avser följande punkter:

• delegerad beslutanderätt får inte utövas i ärende som berör delegatens egna personliga förhållanden

• kommunens upphandlare har inte använts

• upphandlingen har inte konkurrensutsatts

• kommunens upphandlingssystem har inte använts fullt ut

• det saknas skriftlig information

Rekommendationer för fortsatt hantering

Revisorerna föreslår följande rekommendationer till kommunstyrelsen:

• att kommundirektörens anställningsavtal alternativt kommundirektörens instruktion förtydligas med formulering om hur beslut om inköp av personlig karaktär samt hur egen kompetensutveckling ska hanteras framledes.

• att kommunstyrelsen vidtar åtgärder för att göra riktlinjen Hållbara inköp känd i organisationen samt utarbetar kontrollmoment som förhindrar, i den mån det är möjligt, att avsteg från riktlinjen upprepas.

• att kommunstyrelsen vidtar åtgärder så att de systemfel som skett då delegationsbeslut för direktupphandlingar inte redovisats till kommunstyrelsen under lång tid inte upprepas.

• att kommunstyrelsen ser över möjligheten att ge ledamöterna mer tid för inläsning av ekonomiska rapporter för att på så sätt möjliggöra ett större ansvarstagande av den ekonomiska rapporteringen.

Åtgärder redan vidtagna

– Vi tar till oss revisorernas synpunkter och har redan påbörjat ett omfattande arbete med att åtgärda de påpekade bristerna, förklarar Anna Lindh Wikblad, kommundirektör.

Revisorerna har som ett resultat av förstudien gett KPMG i uppdrag att genomföra en fördjupad granskning gällande internkontroll och en fördjupad granskning gällande hanteringen av delegationsbeslut samt avser att fatta beslut om en fördjupad granskning av området upphandling.

Läs Förstudien om kommundirektörens avgång härPDF

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Katja Güth Laitila

Foto: Shutterstock

Logotyp