Skola hemma fortsätter - men vissa gymnasieelever i skolan

Sedan tre veckor tillbaka har Luleå gymnasieskola haft distansundervisning enligt konceptet skola- hemma. Detta med anledning av regeringens rekommendation av att minska smittspridningen av Covid-19. Nu har regeringen ändrat i förordningen och medger att en skola delvis kan vara stängd.

– Ändringen i förordningen tydliggör att det är ok för oss att ta emot elever i skolan i viss utsträckning för att delta i undervisningsmoment som är av stor vikt för att de ska klara sin utbildning, säger Eva Lindbäck, gymnasiechef i Luleå kommun.

För att minimera risk för smittspridning kommer detta ske restriktivt och i mindre grupper.

Mycket av undervisningen i gymnasiebyn kan genomföras på distans men det finns undervisningsmoment som behöver bedrivas i skolans lokaler.

Mycket av undervisningen i gymnasiebyn kan genomföras med hjälp av distansteknik. Det finns dock moment inom alla utbildningar där delar av utbildningen behöver bedrivas i skolans lokaler och med tillgång till rätt utrustning och där hjälper den nya förordningen till.

– Inom exempelvis yrkesprogrammen finns det vissa praktiska moment som är svåra att genomföra utan tillgång till material och en fysisk arbetsplats, säger Eva Lindbäck.

Det är rektor som beslutar i vilken utsträckning och för vilka moment som elever behöver komma till skolan. Utbildningsmoment kommer att bedrivas enskilt eller i mindre grupper, och på ett sådant sätt att risk för smittspridning minimeras.

– Om eleverna behöver komma till skolan gäller max fyra åt gången och med bra distans mellan varandra i lokalen, säger Eva Lindbäck.

I övrigt inga förändringar

Fortsatt gäller distansundervisning som ett första alternativ, detta för att minska smittspridningen av coronaviruset.

Beslutet att inte servera skolmåltider till gymnasieskolans elever fortsätter att gälla även under den period som några elever vistas i skolans lokaler under del av dagen.

Text: Charlotte Högnelid

Foto: Simon Eliasson

08 april 2020

Logotyp