Skolan behöver mer resurser

Undervisningskostnaden i den kommunala grundskolan ligger lågt i förhållande till jämförbara kommuner. Något som barn– och utbildningsnämnden vill ändra på.

– Vi är helt eniga i nämnden om att det behöver tillskjutas mer resurser. Ligger vi lågt i undervisningskostnader i förhållande till jämförbara kommuner kan konsekvenserna bli att vi inte lever upp till huvudmannens uppdrag enligt skollagen vilket direkt drabbar eleverna i vår kommun, säger Emma Engelmark (S), ordförande i barn– och utbildningsnämnden.

Undervisningskostnaden i den kommunala grundskolan ligger lågt i förhållande till jämförbara kommuner. Budgeten för år 2023 tas av budgetutskottet i november 2022.

Barn– och utbildningsförvaltningen har gjort en konsekvensbeskrivning av de preliminära planeringsförutsättningarna inför budgetåret 2023 som beslutades av barn– och utbildningsnämnden i juni.

Konsekvensbeskrivningen visar att det finns osäkerhetsfaktorer som i dagsläget är svårbedömda i vad gäller budgetåret 2023. De största utmaningarna för fortsatt god måluppfyllelse finns i grundskolan.

– Grundbemanningen är låg vilket syns i undervisningskostnaderna som består av mer än bara lärarlöner, här ingår exempelvis även annan pedagogisk personal och skolledning som är kopplad till undervisningen, det är mycket oroväckande, säger Emma Engelmark (S), ordförande i barn– och utbildningsnämnden.

Tillägg i beslut

Efter nämndens sammanträde har regeringen kommit med ny information vad gäller medlen för lärarlönelyftet. Till dess att en översyn har gjorts av lärarlönelyftet och andra riktade statsbidrag inom skolområdet kommer dessa medel ligga kvar, vilket motsvarar 6 miljoner kronor för 2023 och ger en positiv effekt för nämndens budget.

Förvaltningens bedömning är att barn– och utbildningsnämnden kan omhänderta 2023 års kostnadsökningar genom interna omfördelningar men påpekar också att undervisningskostnaderna är en utmaning framöver för fortsatt god måluppfyllelse.

Barn– och utbildningsnämnden gjorde ett tillägg i beslutet av konsekvensbeskrivningen för 2023.

– Om vi utgår ifrån 2020 års statistik så ser vi att nämndens budgetram behöver utökas med 33 miljoner för att uppnå snittet för jämförbara kommuner, säger Emma Engelmark (S), ordförande i barn– och utbildningsnämnden.

Budgeten för 2023 tas av budgetutskottet i november 2022.

Se beslut från barn– och utbildningsnämnden 15 juni: Protokoll (lulea.se) Länk till annan webbplats.

Tidigare artikel: Budgetförslag för 2023 till barn – och utbildningsnämnden Länk till annan webbplats.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Charlotte Högnelid

Illustration: Vinter

29 juni 2022

Logotyp