Skolan och universitet i samverkan

Barn- och utbildningsförvaltningen har tecknat ett samverkansavtal med Luleå tekniska universitet för att skapa närmare band mellan universitet och skola inom den nationella försöksverksamheten för Utveckling, Lärande, Forskning (ULF).

Avtalet innebär att lärare, rektorer och barn- och utbildningsförvaltningens ledning samverkar med forskare och lärarutbildare från Luleå tekniska universitet (LTU) kring examensarbeten, forsknings- och skolutvecklingsprojekt. Tanken är också att starta upp en seminarieserie där erfarenheter från forskning och utveckling kan spridas.

– Det känns roligt att vi kunnat teckna det här samverkansavtalet med LTU för att vidareutveckla arbetet kring utveckling, lärande och forskning inom utbildningsområdet. Det är mycket värdefullt i det fortsatta arbetet, säger Maarit Enbuske, skolchef.

I förskolan har man påbörjat ett ULF-projekt om ledning och styrning. På bild från vänster: Susann Sunnarve, utvecklingsledare, Maria Stark, utvecklingsledare, Annica Backman, verksamhetschef och Susanne Westman, forskare, Luleå tekniska universitet.

Ett första projekt

Under våren har ett ULF-projekt startat. Det är förskolans verksamhetsledning verksamhetschef, Annica Backman samt utvecklingsledarna Susann Sunnarve och Maria Stark som tillsammans med Susanne Westman, forskare, Luleå tekniska universitet arbetar i ett aktionsforskningsprojekt kring ledning och styrning.

Syftet är att skapa en fördjupad kunskap kring ledning och styrning av det systematiska kvalitetsarbetet med fokus på en likvärdig utbildning i förskolan. I projektet tittar man på förutsättningar och strategier för ett hållbart systematiskt kvalitetsarbete på olika nivåer i organisationen. Bland annat utvecklingskultur, aktörsberedskap, utvecklings- och processledning och ledarskap för utveckling.

Till en början sker utbildningsinsatser för att lära mer om aktionsforskning som modell. Våren 2020 görs gemensamt arbete i verksamhetsledningen för att identifiera behov och aktiviteter, även kallat aktioner. Därefter kan det även leda till aktioner i rektorsgruppen.

– Det är verkligen spännande att arbeta aktionsforskningsinriktat där Susanne Westman arbetar parallellt med oss i verksamheten. Att identifiera behov och skapa aktioner tillsammans som sedan genomförs och följs upp är riktigt intressant och utmanande då vi lär oss tillsammans under resans gång, säger Susann Sunnarve, utvecklingsledare i förskolan.

Strategi för forskning och utveckling

Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram en strategi för forskning och utvecklinglänk till annan webbplats som beskriver hur arbetet ska bedrivas i förvaltningen mellan åren 2020-2022. Ett fokusområde i strategin är att utveckla extern samverkan kring forskning och skolutveckling.

– Strategins fokus är att bidra till att synliggöra och möjliggöra verksamhetsutveckling som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, säger Lena Heikka, Utvecklingsledare i grundskolan och sammankallande i förvaltningens forsknings- och utvecklingsråd.

FAKTA

Text: Caroline Rönnberg

Foto: Charlotte Högnelid

28 maj 2020

Logotyp