SKR-analysen: God prognos för Luleås ekonomi

Luleå kommun har stora ekonomiska utmaningar de kommande åren - men också goda förutsättningar att hantera dem. Det är resultaten i korthet i den ekonomiska analys som SKR tagit fram på uppdrag av kommunstyrelsen.

Luleå kommun står inför stora ekonomiska utmaningar de närmaste åren, inte minst för att finansiera välfärden. Under hösten 2020 beslutade därför kommunstyrelsen att ge Sveriges kommuner och regioner (SKR) i uppdrag att göra en analys av kommunens ekonomi och ekonomistyrning. I dag presenterades resultaten för kommunfullmäktige.

Luleå kommun har beställt en analysrapport över den kommunala ekonomin. Resultaten visar hur de ekonomiska förutsättningarna ser ut för de kommande fem åren.

Analysen presenterades för kommunfullmäktige den 29 mars. Det SKR har gjort är en objektiv analys av Luleå kommuns ekonomiska situation, bland annat genom intervjuer och enkäter med kommunens politiker och tjänstepersoner. Analysgruppen har även gjort en bedömning av kommunens ekonomiska förutsättningar för de närmaste fem åren. SKR:s experter deltog digitalt vid kommunstyrelsens sammanträde för att presentera resultaten.

Resultaten i korthet

Alla kommuner står just nu inför stora ekonomiska utmaningar. Luleå kommun är en växande kommun med stora investeringskostnader, men har goda förutsättningar att klara detta. Luleå behöver dock fortsätta det påbörjade arbetet med att anpassa verksamhetens nettokostnader. Det är några av de sammanfattande slutsatserna i SKR-analysen. Lena Sallkvist är ekonomichef för Luleå kommun:

– SKR:s bedömning visar på att det effektiviseringsarbete som pågår inom kommunens olika verksamheter måste fortsätta - för att kommunen även framöver ska ha en ekonomi i balans och klara framtida behov av investeringar.

Fortsatta effektiviseringar

Analysen visar att kommunen behöver minska sina kostnader på sikt - och att det i Luleå finns goda förutsättningar för effektiviseringar.

– Rapporten bekräftar i mångt och mycket det vi redan vet. Vi känner till de utmaningar som rapporten visar och vet att vi framöver måste krympa våra kostnader. Nu ska vi analysera resultaten internt och jobba vidare med dem, säger Lena Sallkvist.

Analysen kommer att utgöra underlag för kommunens framtida arbete.

Text: Malin Taavola

Bild: Luleå kommun

uppdaterat 29 mars

Logotyp