Svartöstadsskolan får drivas privat

Tidigare Svartöstadsskolan får bedrivas i privat regi. Det blev klart när nämnden godkände bygglov för ändrat huvudmannaskap för Sållet 1, från kommunal till privat skola. Nämnden beslutade också att halvera byggsanktionsavgiften för stadsbyggnadsförvaltningen.

Nämnden sa ja till ändrad användning av tidigare Svartöstadsskolan, från kommunal till privat.

Tidigare Svartöstadsskolan får bedrivas i privat regi. Det är klart sedan miljö- och byggnadsnämnden beviljade bygglov för fastigheten Sållet 1 för ändrad användning av kommunal skola till skola med privat huvudman. Det är Svartöstadens friskola ekonomisk förening som vill bedriva grund- och förskola i privat regi.

Byggsanktionsavgiften halverades

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade att halvera sanktionsavgiften i Stadsparken och fastställde byggsanktionsavgiften till 256 130 kronor.

Nämnden har rätt att ändra sanktionsavgiften till hälften eller en fjärdedel om man bedömer att det finns skäl och om sanktionsavgiftens storlek inte står i rimlig proportion med överträdelsen.

– I det aktuella ärendet bedömde nämnden att överträdelsen inte var av en allvarlig art och att det finns en otydlighet i vårt myndighetsbeslut som vi behöver se över. Denna bedömning gör vi i alla sanktionsärenden, säger Maritha Meethz, ordförande i miljö- och byggnadsnämnden.

– Vi behöver alltid vara lyhörd när vi får feedback på våra beslut och det är viktigt att försöka göra besluten så enkla som möjligt så att alla kan förstå beslutets innebörd och utfall. Det arbetet sker ständigt och vi kommer självklart titta på den otydlighet som nämnden har pekat på, säger Patrik Wallgren, miljö- och byggnadschef.

Byggsanktionsavgiften gäller stadsbyggnadsförvaltningen för att utan startbesked ha börjat med mark- och byggåtgärder av ny scen i Stadsparken.

Ja till ny lekplats i Stadsparken

Nämnden beviljade bygglov för ny lekplats i Stadsparken. Det är stadsbyggnadsförvaltningen som vill bygga en lekplats, designad som en lavskrika och som bland annat består av rutschkana, klättervägg och rullstolskarusell. Lekplatsen ska placeras i Stadsparkens östra del mot kyrkogatan.

28 nya hus till Hällbacken

Tallkotten Projekt ekonomisk förening beviljades bygglov för nybyggnad av 28 gruppbyggda småhus, carportar och förråd på Hällbacken, fastigheten Björsbyn 1:361.

Text: Monika Aunes

Foto: Luleå kommun

Uppdaterat 28 januari 2021

Logotyp