Uppdaterad rutin för internkontroll och delårsrapport

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott behandlade på sitt sammanträde den 6 maj sammanlagt 13 ärenden. Bland annat uppdaterad rutin för intern kontroll, delårsrapporten och granskning av lärarnas och fritidshemspersonalens arbetssituation och arbetsmiljö.

Uppdaterad rutin för internkontroll

Kommunrevisionen har i sin granskning av kommunens interna kontroll sett att mycket fungerar som det ska men synliggjort några utvecklingsområden. Det har resulterat i att barn- och utbildningsnämndens rutin för internkontroll uppdateras med bland annat en tydligare koppling till förvaltningens processer.

Den interna styrningen är god när alla ingående processer fungerar som tänkt och tillgodoser uppdragets behov. Den interna kontrollen sker genom att säkerställa att lagar och förordningar följs.

– Vi har en stor och komplex verksamhet så den interna kontrollen behövs för att säkerställa att verksamheten är ändamålsenlig, säger Nina Gotthold, verksamhetscontroller.

Samtliga verksamheter i barn- och utbildningsförvaltningen bedöms bedriva sin verksamhet inom tilldelad budgetram. Gymnasieskolan, resurscentrum och grundskolan, tre av nämndens sex verksamhetsområden, visar på ett överskott.

Delårsrapport 1 - resultat inom budget

Delårsrapport 1 omfattar tidsperioden januari-april 2020 och visar prognosen för hur nämnden kommer uppfylla årets mål samt resultaten av intern kontroll för samma period. Barn- och utbildningsnämnden prognosticerar preliminärt ett överskott mot det tilldelade kommunbidraget. Den ekonomiska rapporten blir klar 5 maj. Samtliga verksamhetsområden bedöms bedriva sin verksamhet inom tilldelad budgetram. Gymnasieskolan, resurscentrum och grundskolan, tre av nämndens sex verksamhetsområden, visar på ett överskott.

Nämnden har nio mätetal för att uppnå kommunfullmäktiges utvecklingsområden. Det pågår ett arbete med de kompensatoriska insatserna för att skapa likvärdighet och högre kunskapsresultat i både grund- och gymnasieskola. Prognoserna för mätetalen behörighet till gymnasieskola och genomströmning i gymnasieskolan i dagsläget är osäkra på grund av att betygsresultaten inte är klara förrän i juni.

– Vi har igång många åtgärder för att uppnå målen i utvecklingsområdena men prognosen är osäker. Den pågående pandemin kan påverka både betygsresultaten och hur nämndens ekonomi kommer att se ut framöver, säger Maarit Enbuske, skolchef.

Revisorernas granskning av arbetsmiljö

KPMG har på uppdrag av kommunrevisionen och som en del av revisionsplanen för år 2019 genomfört en granskning av lärarnas och personalens i fritidshems arbetssituation och arbetsmiljö. Syftet med granskningen har varit att bedöma om nämnden har en tillfredsställande styrning och uppföljning av lärarnas och fritidshemspersonalens arbetssituation och arbetsmiljö.

Kommunrevisionen rekommenderade bland annat att nämnden ska säkerställa att rutiner för att introducera nya medarbetare följs och att det finns goda förutsättningar för introduktion samt att personalomsättningen och medarbetares avgångsorsak bör följas upp. Förvaltningen ser positivt på rekommendationerna och yttranden för respektive rekommendation finns i ärendet.

Text: Caroline Rönnberg
Foto: Simon Eliasson

04 maj 2020

Logotyp