Ett år i pandemins tecken

Luleå kommuns bokslut för 2020 visar ett resultat på 355 miljoner kronor. Detta resultat är en direkt följd av de tillfälliga statsbidragen samt minskade kostnader i verksamheten på grund av coronapandemin.

– Året 2020 var minst sagt annorlunda. Vi kan konstatera att pandemin på allvar har prövat hela samhällets förmåga att agera i kris. Alla har på olika sätt påverkats och Luleåborna ger kommunen mycket goda betyg i hanteringen av coronapandemin. Men året 2020 präglades även av högt bostadsbyggande, Luleå kommun investerade 605 miljoner kronor i nybyggnation och underhåll och Luleå växte med 444 invånare, förklarar kommunstyrelsens ordförande Carina Sammeli (S).

Alla verksamheter har påverkats av coronapandemin under 2020. Enligt årsredovisningen har kommunen ett överskott på 355 miljoner kronor.

Luleå kommun har under 2020 fått ett extra tillskott av 147 miljoner kronor i generella statsbidrag. Detta var en tillfällig ökning, dels för att täcka kommuners kostnader till följd av coronapandemin, dels för att stärka kommuners arbete generellt. Luleå kommun har även fått ersättning för sjuklönekostnader från Försäkringskassan på totalt 49 miljoner kronor. Även minskade kostnader i verksamheterna har bidraget till det höga resultatet.

– 355 miljoner kronor är ett mycket bra resultat, men det är dessa tillfälliga tillskott från regeringen som har bidragit till det. Resultatet minskar behovet av upplåning och ger oss utrymme att fortsätta jobba med omställningen, säger ekonomichef Lena Sallkvist.

Stor påverkan på verksamheter

Coronapandemin påverkade alla verksamheter under året, genom ökad personalfrånvaro, stort behov på vikarier och många som arbetade hemifrån. Ytterligare exempel:

  • Socialnämnden fick ersättning för skyddsutrustning, totalt nio miljoner kronor.
  • Barn- och utbildningsnämnden: gymnasieskolan ställde om till fjärrundervisning, även grundskolan använde skola-hemma.
  • Kultur- och fritidsnämnden: inställda evenemang och stort tryck på utomhusanläggningar
  • Stadsbyggnadsnämnden: delvis förseningar i byggprojekt
  • Miljö och bygg ökade trängseltillsyn på krogar och restauranger.

 

– Jag känner mig stolt över hur verksamheterna på kort sikt ställde om och levererade välfärd i en omfattande pandemi: att skolan ställde om på två dagar till fjärrundervisning, att socialförvaltningen lyckades att hålla smittan i äldreomsorgen på en väldigt låg nivå, för att bara nämna två exempel. Det visar hur stor förmågan till omställning är i vår organisation. Detta kommer vi behöva även fortsättningsvis, säger kommundirektör Anna Lindh Wikblad.

Även utvecklingsområden påverkas

Arbetet med kommunens övergripande utvecklingsområden påverkades och bromsades in till följd av coronapandemin. Enligt beslut i kommunfullmäktige ska kommunen inom denna mandatperiod nå en förflyttning i följande fyra områden:

Ökad jämlikhet

Långtidsarbetslösheten har ökat med försämrad psykisk hälsa som följd. Olika aktiviteter har inte kunnat genomföras i den utsträckning som planerats, även om man ställt om till digitala lösningar och andra arbetssätt. Bedömningen blir därför att utvecklingsområdet inte uppnås.

Mer jämställd fördelning av makt och resurser

Alla förvaltningar redovisar pågående aktiviteter för jämställdhetsintegrering av service och resursfördelning. Goda resultat görs där resurser omfördelas till mer likvärdig service. Den samlade bilden av 2020 års rapportering är att målet nås.

Minskad klimatpåverkan

Klimatpåverkan från de långväga resorna minskade med 42 procent under 2020 jämfört med 2019. Detta är ett delområde av fyra (investeringskalkyler, måltidsverksamhet och användning av platser). Området som helhet bedöms inte att nås.

Starkare ekonomi för tillväxt

Luleå kommuns utmaning utöver pandemin har varit en anpassning till ett minskat ekonomiskt utrymme. Verksamheterna har jobbat med effektivisering och kvalitet, bedömning är att målet starkare ekonomi nås, målet ökad attraktionskraft för unga kvinnor bedöms att inte nås.

FAKTA Årsredovisning och bokslut

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Katja Güth Laitila

Montage: Joakim Höggren

Uppdaterad 25 mars 2021

Logotyp