Detaljplan för brandstationstomten

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade på sitt sammanträde idag ärendet om en ändrad detaljplan för del av Bävern 1 till samhällsutvecklingskontoret. I och med att brandstationen flyttar till nya lokaler i Porsödalen kommer tomten bli tillgänglig för exploatering. Efter ett förslag från Lenita Ericson återremitterades ärendet med motiveringen att tydliggöra förstudiens status för planuppdraget.

Arkitektritning av förslaget som visar vyn mot torget

Ett befintligt förslag som fastighetsbolagen Galären och Lerstenen i samarbete med arkitektbyråerna Snøhetta och Tirsén & Aili har tagit fram för kvarteret Bävern. Nu ska detaljplanen ändras.

Kommunen har tagit fram en förstudierapport för kvarteret Bävern och Norra hamn som ska ligga till grund för arbetet med detaljplanen. Enligt rapporten ska ny bebyggelse utmana den befintliga arkitekturen som är typisk för Luleå. Lämplig byggnadshöjd föreslås vara mellan tre och sex våningar med enstaka hus upp till 15 våningar.

Trekanten ska utvecklas till en så kallad Shared space, en plats för möten och rörelse, och nya parkeringsanläggningar ska byggas.

Text: Katja Güth Laitila

Arkitektritning: Snøhetta och Tirsén & Aili

02 maj 2019

Uppdaterat 6 maj

Logotyp