En kreativ satsning för unga

Kulturcentrum Ebeneser blir mötesplatsen för en ny satsning inom området kulturella och kreativa näringar (KKN) när projektet Creative Ebeneser drar igång under hösten. För att ge små och medelstora företag möjlighet att stärka lönsamheten och tillväxten satsar Luleå kommun drygt 1,2 miljoner kronor till projektet. En förhoppning är att det ska locka fler unga att våga välja jobb som kreatörer.

Fredrika Johansson är projektledaren och eldsjälen som brinner för Ebeneser och nätverkande. Hon är även den som är initiativtagare till projektet Creative Ebeneser.

– Tankarna kring det här projektet har funnits hos mig ganska länge och vi har ju funderat på vad vi ska göra med Ebeneser under veckodagar och dagtid när vi inte har annan verksamhet. Det känns som att tiden är mogen nu för den här typen av satsning, säger hon.

Fredrika Johansson är projektledaren och eldsjälen bakom Creative Ebeneser. Hon hoppas att fler ska våga starta företag inom de kulturella och kreativa näringarna.

Kulturcentrum Ebeneser blir mötesplatsen för projektet.

Kulturcentrum Ebeneser

Kulturcentrum Ebeneser blir den fysiska mötesplatsen där företa­gen kan använda lokalerna som till­fälliga arbetsplatser, för kundmöten och liknande. Att det är en känd plats och att det redan finns ett befintligt nätverk ses som en fördel.

Hållbara företag

Förutom en mötesplats ska projektet även erbjuda aktiviteter med fokus på inspiration och kompetens.

Genom bland annat föreläsningar, seminarier och workshops, såväl digitalt som på plats på Ebeneser, ska deltagarna få verktyg för att få sina företag att över­leva och växa långsiktigt.

Samverkan med andra liknande projekt och samar­bete med till exempel Filmpool Nord, BD Pop och Nyföretagarcentrum Nord är en viktig del i arbetet.

Fyra föreläsningar och två seminarier ska hållas innan årets slut. Projektet ska utvecklas och utvärderas allt eftersom.

– Utmaningen är att alltid vara rele­vant och uppdaterad i en föränderlig värld, att inte glömma bort att ha örat mot rälsen. Men det är också det som är väldigt spännande, säger Fredrika Johansson och fortsätter:

– Den rådande pandemin måste vi förhålla oss till men det har också betytt att den digitala mognaden och utveck­lingen har gått väldigt fort. Det är det nya normala nu, och det är en viktig demokrati- och tillgänglighetsfråga.

Ett attraktivare Luleå

Maria Bergman är samhällsstrateg på Luleå kommun och hon förklarar varför kommunen satsar på kulturella och kreativa näringar:

– Om Luleå ska växa behövs en bred och växande arbetsmarknad, och kulturella och kreativa näringar är en del i den arbetsmarknaden som vi vill utveckla. Förutom att de bidrar till fler arbetstillfällen, tillväxt och en breddad bransch bidrar de också till att skapa ett attraktivare Luleå och Creative Ebeneser är ett exempel på det.

FAKTA

  • Luleå kommun, Region Norr­botten, Längmanska företagar­fonden och Sparbanken Nord finansierar Creative Ebeneser.
  • Totalt beräknas projektet pågå under 2,5 år och kosta drygt 2,5 miljoner kronor.
  • Till kulturella och kreativa näringar räknas företag inom t ex design, foto, film och tv, littera­tur, arkitektur, bildkonst, musik, gamification (spel) och media-och kommunikationsbyråer.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Monika Aunes

Foto: Anders Alm

Logotyp