Gång- och cykelväg till Storheden kan bli permanent

Den 13 augusti ska stadsbyggnadsnämnden besluta om den tillfälliga gång-och cykelvägen längs Storhedsvägen ska bli permanent.

– Vi vet att det är en efterfrågad åtgärd och en viktig sträcka i Luleås cykelnät, men samtidigt måste vi överväga om det är försvarbart ur ekonomisk synvinkel, säger stadsbyggnadsnämndens ordförande Anja Johansson.

Förutom att vara en länk i Sunderbystråket är GC-vägen som mäter 1800 meter, viktig för cyklister som vill besöka Storheden. Sträckan som ska diskuteras i nämnden är markerad i rött på kartan.

Underbyggnaden redan klar

Aktuell sträcka längs Storhedsvägen mellan Notviken och Storheden är identifierad som en saknad länk i Luleå kommuns cykelplan. Underbyggnaden av gång- och cykelvägen, inklusive montering av belysningsstolpar är redan byggd inom projekt Östra Länken. Detta är gjort i och med att en tillfällig ersättningsväg erfordrades då den befintliga gång- och cykelvägen längs stranden mellan Notviken och Storheden stängdes av för att säkra arbetsområdet för både arbetare och allmänhet.

Ersättningsvägen längs Storhedsvägen byggdes från början med möjligheten för att erhålla permanent status som gång- och cykelväg. Det som behöver kompletteras för att göra den permanent är ny beläggning i form av asfalt, samt att järnvägsövergången vid Notviken behöver projekteras samt byggas om/kompletteras för att även omfatta gång- och cykelpassagen.

Ekonomi

Förslaget är att kostnaden tas från budgeten genom att omfördela medel från reinvestering gata och vägar till investering gång- och cykelväg. Bedömd kostnad för att bygga på ersättningsvägen till permanent gång- och cykelväg är 3 500 000 kr. Denna kostnad inkluderar även projektering och utförande av säker lösning för gång- och cykeltrafiken vid järnvägsövergången (flytta ut bommarna och bygga om signalsystemet).

Alternativkostnad, det vill säga att riva vägen och att återställa området skulle kosta två miljoner kronor. Rivningen inkluderar att ta bort alla massor, belysningsstolpar samt återställa marken.

FAKTA

Text: Eva Sundgren

11 augusti 2020

Logotyp