Klart för biogasmack till Notviken

Politikerna i miljö- och byggnadsnämnden godkände på senaste sammanträdet bygglov för en biogasmack på Notviken samt 49 nya lägenheter på Kronandalen.

Det kan bli aktuellt med en biogasmack på Notviken vid OK/Q8. På onsdag ska miljö- och byggnadsnämnden besluta om bygglov.

Biogasmack till Notviken

Polargas AB har ansökt om bygglov för att bygga en publik biogasmack bredvid OK/Q8 på Notviken. Avdelning miljö och bygg bedömer att tankstationen för biogas är till nytta för samhället eftersom det bidrar till ökad användning av miljövänligare drivmedel. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 11 november att bevilja bygglov.

– Det är viktigt att vi ser insatser som gör att vi kan ställa om mot ett mer hållbart samhälle. Den här anläggningen ger våra medborgare större möjligheter att använda miljövänligare drivmedel och ökar tillgängligheten av biogas i kommunen vilket är väldigt positivt, säger Patrik Wallgren, miljö- och byggchef på Luleå kommun.

49 nya lägenheter till Kronandalen

Nämnden beviljade även Amasten Bostäder AB bygglov på fastigheten Sovsäcken 2 på Kronandalen. Företaget vill bygga ett flerbostadshus med 49 lägenheter fördelat på fyra våningar. Ansökan gäller även ett underbyggt parkeringsgarage samt cykelparkeringar.

Återremiss för byggsanktionsärendena

Politikerna i miljö- och byggnadsnämnden behandlade på sammanträdet två byggsanktionsärenden. Nämnden beslutade om återremiss för att klargöra vissa frågeställningar.

Avdelning miljö och bygg har föreslagit att en byggsanktionsavgift på 1 182 500 kronor tas ut av en byggherre i Alvik. Det för att utan startbesked ha påbörjat byggnation av ridhus, stall, gäststall, skrittmaskin samt anläggande av parkeringsplatser på en fastighet i Alvik.

Avdelningen har även förslagit en byggsanktionsavgift på 772 409 kronor riktad till stadsbyggnadsförvaltningen för att ha påbörjat mark- och byggåtgärder i form av ändrade markhöjder samt nybyggnad av scen i Stadsparken utan startbesked.

– Det är viktigt att byggherrar och medborgare i kommunen säkerställer att man har de lov som krävs innan byggnation eller markåtgärd inleds. Förutom ett lagakraftvunnet bygglov krävs startbesked innan man inleder byggnationen och slutbesked innan man tar den i anspråk. Om en byggherre av oaktsamhet eller uppsåtligen gjort en överträdelse i något steg ska en sanktionsavgift tas ut, förklarar miljö- och byggchef Patrik Wallgren.

Miljö- och byggnadsnämnden har alltid rätt att sätta ned avgiften till hälften eller en fjärdedel om sanktionens storlek inte är proportionerlig med överträdelse som har skett.

Text: Monika Aunes

Foto: Shutterstock

05 november 2020

Uppdaterat: 12 november 2020

Logotyp