Klart för ombyggnation av vatten och avlopp i Kyrkbyn

Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskottet beslutade igår att godkänna projektbudget på ca 3, 5 miljoner kronor samt bevilja igångsättningstillstånd för ombyggnation av vatten- och spillvattenledningsnätet i Kyrkbyn. Arbetet sker i samband med att Trafikverket bygger om Rutviksvägen och Gamla Bodenvägen.

Trafikverkets ombyggnation ger förutsättning att flytta ledningspaket som i dag ligger på privat mark till allmän väg. Ombyggnationen delas in i två etapper, Rutviksvägen byggs under 2020 och Gamla Bodenvägen under 2021. Arbetet utförs av Trafikverkets entreprenör.

När Trafikverket bygger om vägarna i Kyrkbyn kan kommunen flytta ledningspaket som i dag ligger på privat mark till allmän väg.

Detaljplan för Notviken, kvarteret Bågsågen

Stadsbyggnadsnämnden rekommenderar kommunfullmäktige att anta detaljplan för kvarteret Bågsågen, Notviken. Lindbäcks Boende AB har sedan tidigare markanvisning för området.

Detaljplanens syfte är att ge förutsättningar för ny bostadsbebyggelse inom nytt planområde på Notviken. Detaljplanen medger sex flerbostadshus i två till fyra våningar. Byggnaderna ska utformas så att de samspelar med naturen i området. Detaljplanen syftar även till att säkerställa allmänhetens tillgång till grönområdet.

Planförslaget har efter yttranden från närboenden justerats gällande placering av byggnader samt placering av utfart från nytt planområde.

Rivning av Munkebergsskolan

Stadsbyggnadsnämnden ställde sig bakom arbetsutskottets förslag om rivning av Munkebergsskolan på Mjölkudden. Rivningskostnaden beräknas till ca 1 miljon kronor och planeras att utföras under vintern 2020.

Skolan är byggd 1963-1965 och är en F-3 skola. Barn- och utbildningsförvaltningen lämnade fastigheten i april 2020 och eleverna flyttades till Tunaskolan. Byggnaden kräver mycket omfattande renoveringar för att fortsätta användas som skola. En renovering skulle kosta ca 20-30 miljoner kronor. En ny byggnad där tillgänglighet och planlösning är anpassad till dagens standard beräknas till ca 40 miljoner kronor.

Övriga ärenden

Arbetsutskottet ställde sig bakom förslaget att avslå yttrande över motion (C) om öppettider på kommunägda parkeringshus. Motionen ska behandlas i kommunfullmäktige.

Stadsbyggnadsnämnden beslutade att avslå e-förslag om gångstig på Hällbacken.

Se ärendelistalänk till annan webbplats

Text: Monika Aunes

Foto: Per Pettersson

29 maj 2020

Uppdaterad 5 samt 18 juni 2020

Logotyp