Kommunalt vatten och avlopp till Västra Revelsudden

I maj startar vi nedgrävning av ny spillvatten- och dricksvattenledningar på Västra Revelsudden som ger de boende tillgång till kommunalt vatten och avlopp. Arbetet pågår fram till och med oktober 2021.

I och med det arbetet installeras även nya pumpanläggningar på varje fastighet inom verksamhetsområdet.

Begränsad framkomlighet längs vägen

Bitvis kan det bli begränsad framkomlighet längs Revelsuddsvägen då vägen är smal och grävarbetet påverkar hela vägen. Omledning av trafik kommer även att ske via GC-väg till Dalbo. Vissa partier av vägen kan även temporärt fyllas ut för att bredda vägbanan så att bilar ska kunna passera förbi arbetsområdet.

Projektledaren Daniel Albing och VA-ingenjör Carina Strandberg tog med sig kollegor från kommunens VA-avdelning för att berätta för fastighetsägarna på Västra Revelsudden vad inkopplingen till kommunal vattenförsörjning innebär för dem. Både vad gäller nya ledningar och begränsningar i framkomlighet längs vägen under det kommande halvåret.

Ingå i det kommunala Va-nätet


I VA- planen 2030 finns Västra Revelsudden utpekat som ett prioriterat utbyggnadsområde i Luleå kommun. Bland annat för att området är direkt granne med en känslig innerfjärd som recipient*. Recipient - "mottagare" kallas det vattendrag som avlopps- eller dagvatten leds till, utan eller efter eventuell rening. I det här fallet är det Sinksundet som åsyftas.

Under mötet för berörda fastighetsägare på Västra Revelsudden fick fastighetsägarna information om tidplan, egenansvar och kostnader för indragningen av kommunalt vatten-och avlopp. Den initiala kostnaden beräknas hamna på mellan 135-165 tusen kronor beroende på storleken på fastigheten.

I dagsläget har fastighetsägarna enskilda avlopp som påverkar recipienten negativt, men genom att bygga kommunalt VA avlastas vattendraget från utsläpp. Med andra ord förbättrar vi situationen genom att de enskilda avloppen ej ska användas längre.

Beslutet om att Västra Revelsudden ska ingå i verksamhetsområde för vatten- och spillvattenförsörjning togs av kommunstyrelsen i december 2019, vilket nu genom projektet ger möjlighet för boende inom verksamhetsområdet att ansluta sig till det kommunala Va-nätet.

Bakgrund VA-utbyggnad

I VA-planen föreslås att den allmänna VA-anläggningen byggas ut i områdena Västra Revelsudden, Östra Bensbyn och Lövskär med föreslagen tidplan enligt nedan.

I VA-planen föreslås att den allmänna VA-anläggningen byggas ut i områdena Västra Revelsudden, Östra Bensbyn och Lövskär med föreslagen tidplan enligt ovan.

För samtliga tre områden är behovet stort och en prioritering har tagits fram för att uppnå en god planering.

Västra Revelsudden har prioriterats utifrån följande faktorer:

  • Området utpekas som ny/ändrad tät struktur i förslag till översiktsplan 2019
  • Kapacitet finns i närliggande Va-anläggning
  • Samordningsmöjlighet finns med utbyggnaden av Dalbo som startat 2019
  • Känslig innerfjärd som recipient

Hållbara stadsdelar och byar

Kommunen gör utvecklingsplaner för olika geografiska områden för att anpassa förutsättningarna för att nå hållbarhet. En utvecklingsplan är en fördjupning av översiktsplanen. Kommunen har ambitioner för att utveckla landsbygden för att nå Vision Luleå 2050 om ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Luleå.

Läs om läget med Utvecklingsplan på sidorna om hållbara stadsdelar och byarlänk till annan webbplats.

Alf Lähdet och Mats Häggström från Xylem var med på mötet och visade upp den LTA-pumpstation som ska installeras i fastigheterna på Västra Revelsudden.

Personligt stöd erbjuds till fastighetsägare

Vill du tala med någon expert på området erbjuder vi personlig service genom en särskild VA-rådgivare som kan vara ett stöd för dig som fastighetsägare. Läs mer här.länk till annan webbplats

Några generella råd går inte att ge på rak arm då alla fastigheter har sina egna förutsättningar utifrån placering och fastighetsägarnas ekonomiska förmåga.

FAKTA

  • Tidplan nya VA-ledningar till Västra Revelsudden maj - oktober 2021.
  • Få kontakt med VA-rådgivare som kan vara ett stöd för dig som fastighetsägare. Läs mer här.länk till annan webbplats
  • Läs om läget med Utvecklingsplan på sidorna om hållbara stadsdelar och byarlänk till annan webbplats.

Text och foto: Eva Sundgren

Logotyp