Ljus och trygghet viktigt på Porsön

Luleå kommun, Svenska kyrkan och Lulebo har startat upprustningen av Porsö centrum. Arbetet genomförs i etapper och beräknas vara klart under senhösten 2023 – Vi är många som arbetat tillsammans för att få till en genomtänkt, attraktiv renovering av Porsö centrum och Porsö strand, säger Viktor Wäppling, landskapsarkitekt vid Luleå kommun.

Onsdag 8 juni mellan klockan 14 och 16 har du möjlighet att träffa projektgruppen på plats på Porsön. De står i hörnet av skolan och biblioteket där de presenterar resultatet för hur arbetet ska göras för att på bästa sätt ta vara på Porsöbornas åsikter och önskemål utifrån budget och möjlighet.

Bibliotekstorget utgör en central samlingspunkt som ger möjlighet till både aktivitet och vila. Illustration aochdarkitekter

Ljus och trygghet har varit ledande i vårt arbete

Förutom projektgruppen med Luleå kommun. Lulebo och Svenska kyrkan har representanter från de kommersiella verksamheterna på området sagt sitt. Porsöskolan, LTU, Polisen, Akademiska Hus, Räddningstjänsten, föreningar, hyresgäster och Porsöbor i allmänhet har varit med och lyft det som känns viktigast för dem.

– Vi hoppas att denna renovering ska bli ett stort lyft för området och att många av önskemålen kan ses i större eller mindre delar av det färdiga arbetet, säger projektledare Niklas Rombe Hedlund från Lulebo.

Trasmattor har inspirerat plattläggningen

Betongplattor i olika färger läggs i ett randigt markmönster och binder ihop gångstråken där en mörkare färgkombination markerar torgen. Markbeläggningen skiljer också ut gång- och cykelytorna från parkeringen i söder.
Porsö centrum ges, genom ombyggnaden, en delvis ny identitet som Porsöbornas gemensamma vardagsrum. Det återspeglas i markbeläggningen som är inspirerad av trasmattors mönster och som är varierad (regelbunden) för att uppmana förbipasserande att ta ner farten och gärna stanna upp.

Ny belysning utformas för att ge en trevlig och trygg miljö. De tre torgen möbleras och inreds för att ge möjlighet för Porsöborna och verksamheterna att nyttja dessa platser till både vardag och fest.

Tre torgområden dominerar centrum

Gångstråken genom Porsö centrum binds ihop av tre torg. Bibliotekstorget, Brotorget och Kyrkotorget. I bilderna nedan kan du se de visioner och illustrattioner som är framtagna för renoveringen av Porsö centrum.

Bibliotekstorget

Bibliotekstorget utgör en central samlingspunkt som ger möjlighet till både aktivitet och vila. Illustration aochdarkitekter

Upphöjda planteringslådor och träd avgränsar torgets norra del och ramar in platsen runt ett upphöjt trädäck. Träden bidrar också till att ge skugga till platsen under varma sommardagar.

Med sina olika nivåer fungerar trädäcket både som scen och sittplats. På den öppna delen finns utrymme för musik- och teateruppträdanden eller föreläsningar. En ramp ger tillgänglighet för rörelsehindrade.

I skydd under ett av träden finns en permanent sittgrupp. Den öppna ytan gör att platsen enkelt kan möbleras med bord och stolar för fler sittplatser. Även mot byggnadernas fasader finns sittplatser. En lång bänk mot skolans fasad ger många möjlighet att sitta. En soffa mot fasaden i torgets västra del ger utsikt mot Kyrkotorget i öster.

Möbleringen och belysningen på Bibliotekstorget är möjlig att anpassa för olika stämningar och evenemang. Allt från en vanlig vardag då man slår sig ner i på torget och vilar eller samtalar till lässtunder, författarpresentationer, uppträdanden och andra evenemang.

Kyrkotorget

Kyrkotorget. Illustration aochdarkitekter

Kyrkotorgets centrala del domineras en lekskulptur. Lekplatsen avgränsas från övrig torgyta med sittbara murar. Planteringskärl med planteringar som speglar årstiden och ett träd bidrar till en grön inramning av platsen.

Kyrkan har en stor roll i livets början och livets slut. På torget fokuserar vi på aktivitet för de i livets början, för att få möjligheter för aktiviteter för alla åldrar i centrumet som helhet. Torget utformas för att låta kyrkan, vars utformning är inspirerad av Porsöns forna jordbrukslandskap, få en möjlighet att synas och bjuda in till sin verksamhet. I samband med omdaningen av torget kommer kyrkobyggnaden och miljön vid den belysas för att skapa en trevligare och tryggare miljö.

Brotorget

Brotorget är en aktivitetsplats i två nivåer där trappor leder ned till den lägre delen i väster med schackbord och pingisbord. Planteringar och sittbara murar avgränsar torget från Porsövägen i väster.

En sittgradäng ger möjlighet till fri sittning och avgränsar även det nedre torget från det övre torget med gång- och cykeltrafik mot universitetsområdet eller parkering och busshållplats.

Förutom att Brotorget ska ge ett visuellt trevligt intryck vid centrumets kanske mest frekventerade entré, så är det också tänkt för daglig användning. Det ska vara en plats där man stannar upp och pratar med en kompis, äter sin lunch, spelar pingis (och schack) eller bara sitter på soltrappan(gradängen) och solar medan man väntar på bussen.

Brotorget - Porsöns mest frekventerade entré. Illustration: aochdarkitekter

Skärmtak

Skärmtaken byggs om i centrumet för att skapa en öppnare, ljusare och tryggare miljö. De nya skärmtaken får ett kortare utstick än de tidigare och en ny belysning för att verksamheternas entréer ska bli öppnare och lättare att hitta.

Skärmtaken utförs lika, men med olika kulörer. De utförs röda på skolbyggnaden och svarta på hälsocentralen och Ica för att på så sätt hålla samman utformningen i centrumet och harmoniera med färgsättningen.

Skyltning

För att underlägga orienteringen i det täta Porsö centrum behövs tydlig skyltning. I samband med ombyggnaden av skärmtaken monteras nya, enhetliga skyltar för verksamheterna. Orienteringstavlor monteras vid alla entréer till centrum.

FAKTA

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Eva Sundgren
Illustrationer och visioner: WSP och aochdarkitekter

Logotyp