Luleå redo för ännu fler bostäder

Bostadsbyggandet i Luleå ökar och planberedskapen är fortsatt mycket högre än jämförbara kommuner. Det visar Sveriges kommuner och regioners öppna jämförelser för detaljplaneområdet där Luleå ingår i kommungruppen större städer.  

Öppna jämförelser innehåller nyckeltal om kommunernas planberedskap och efterfrågan på bostadsbyggande under perioden 2018-2019. Den visar också nyckeltal för tiden det tar att planlägga och hur många planer som överklagas.

– Vi har jobbat väldigt fokuserat med bostadsfrågan under flera år och skapat många byggrätter på bland annat Kronan och Hällbacken. Det känns roligt att det ger resultat och att Luleå ligger så bra till jämfört med andra kommuner i samma storlek, säger planchef AnneLie Granljung.

Planberedskapen i Luleå är mer än dubbelt så hög som andra jämförbara kommuner.

Goda resultat för Luleå

Luleås planberedskap har ökat från föregående mätning och är fortfarande mer än dubbelt så hög som andra större städer i Sverige. Planberedskapen visar hur många bostäder per tusen invånare som kan byggas i kommunen med stöd av alla gällande detaljplaner.

Även antalet bostäder som har beviljats bygglov har förbättrats och Luleå ligger nu över andra jämförbara kommuner. Granskningen visar också en ökning av antalet inflyttningsklara lägenheter från 2014 till i dag. Småhusen minskar däremot i antal vilket är en liknande trend i alla större städer.

När det gäller hur många bostäder som planlagts i Luleå så visar granskningen en betydande minskning i år jämfört med föregående mätning.

– Det beror på att detaljplanen för Kronandalen färdigställdes under föregående period som gav väldigt många byggrätter för nya bostäder. Under denna mätperiod ligger vi ändå över referensgruppen, förklarar AnneLie Granljung.

Handläggningstider

Handläggningstiden för bygglov för nyproducerade en- och tvåfamiljshus har mer än halverats sedan förra mätningen, från 44 till 17 dagar.

Däremot har mediantiden för handläggning av detaljplaner från planuppdrag till antagande ökat med sju månader och är nu 20 månader. Trots det ligger Luleå bättre till än andra större städer.

– Trenden nationellt är ökad tidsåtgång vid handläggning av detaljplaner bland annat beroende på förändrad lagstiftning och mer komplex handläggning, säger AnneLie Granljung.

FAKTA Öppna jämförelser inom detaljplaneområdet

  • Granskningen genomförs för tredje gången.
  • Syftet är att redovisa fakta inom några viktiga områden i kommunernas detaljplaneverksamhet.
  • Se hela granskningen på www.skr.selänk till annan webbplats

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Monika Aunes

Foto: Frank Rizo

Logotyp