Nya Kronanvägen

För att knyta ihop staden i stort och även de olika delområdena på Kronan är det sedan tidigare planerat att en ny väg, Kronanvägen, ska byggas. En del av vägsträckningen finns redan medan andra delar ska byggas.

Planerna för att Kronanvägen ska byggas grundar sig i att Luleå växer och för första gången på mycket länge behövs en ny väg genom och mellan bostadsområden i staden. Bland annat kommer de stora områdena Porsön och Hertsön att komma 2,5 km närmare varandra.

De rosa strecken visar de delar som, i etapper, ska byggas för att färdigställa Kronanvägen. Längs vägen planeras det även för fler bostäder.

När Kronanvägen byggs kommer gående och cyklister att prioriteras och trafiksäkerheten för dem är en viktig del i arbetet.

– Vägen, och dess längsgående gång- och cykelväg, kommer att ha en liknande karaktär som Mjölkuddsvägen, både vad gäller omgivningen och ungefärlig trafikmängd. Vägen ska anpassas efter området. Det ska vara lätt för gående och cyklister att korsa vägen och anslutande gator, och vägens utformning kommer att inbjuda till lägre hastigheter, berättar Linn Adolfsson, stadsbyggnadsförvaltningen.

Längs stora delar av Kronanvägen kommer det att bli dubbelsidig gång- och cykelväg och på vissa delar kommer gång- och cykelvägen endast att ligga på den ena sidan. Bredden på gång – och cykelvägen blir drygt fyra meter för att göra det möjligt att ha egna fält för gående och cyklister. Gatuträd planeras mellan gång-/cykelväg och bilarnas körbana.

Detaljplanen för Kronanvägen är ute på granskning och beräknad byggstart är tidigast år 2021. Det beräknas ta ungefär två år att bygga de delar som återstår av Kronanvägen, från det att planen har vunnit laga kraft. Bygget kommer att ske i etapper.

Text: Luleå kommun

Bild: TerraTec

09 oktober 2019

Logotyp