Ny pumpstation vid Tuna strand

Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott godkände på sitt sammanträde idag projektbudgeten på 29,7 miljoner kronor och gav grönt ljus för byggstart av den nya pumpstatioen P14. Stationen ska byggas vid strandremsan mellan Tuna och Luleälven. Arbetet påbörjas omedelbart och planeras att pågå fram till hösten 2022.

Lite förarbete på platsen har redan gjorts. I och med startbesked idag kan området kring bygget stängslas av. Gång- och cykelvägen går som vanligen längs strandkanten, men stängs delvis av inom närliggande område. Är du i området och vill ta dig förbi arbetsplatsen följer du skyltarna eller pilarna med anvisningar till rekommenderade omledningsvägar. 

Medarbetarna Axel Simu Müller, NCC, Malin Suneson, Luleå kommun och Fredrik Nilsson, NCC (fr v), inspekterar platsen för den nya pumpstationen som byggs nedanför Tunaberget, just vid Luleälvens strand.

Spontning

När väl etableringen av arbetsplatsen är klar påbörjas arbetet med markarbetena för pumpstationen. Vi inleder med att sponta på stället. Spont, är ett generellt samlingsnamn på stödkonstruktioner som används för att säkra kringliggande mark vid jobb i densamma. Stödkonstruktionen i det här fallet är tillfällig då vi anlägger och ansluter nya vatten och avloppsledningar till P14.

Störningar av ljud och vibrationer

När vi anlägger sponten kommer det att låta rätt mycket. Ljudet kan upplevas som störande eftersom marken innehåller block och sten och när vi borrar i marken orsakar detta oundvikligen störande buller och till viss del vibrationer i dess närhet.

Tredje nya pumpstationen

Pumpstation P14 är den tredje pumpstationen som byggs i projektet. De tidigare är byggda på västra Skurholmen (P39) och i korsningen mellan Bodenvägen och Svartövägen (P42).

Därför behövs pumpstationer

En pumpstations uppgift är att transporteras avlopp- och dagvatten med självfall mot lägsta punkten på ledningsnätet. För att kunna transportera det vidare till reningsverket krävs det en eller flera pumpstationer längs vägen som sköter denna uppgift. Pumpstationerna pumpar alltså vattnet till närmaste högre punkt varifrån det sedan fortsätter med självfall till nästa pumpstation för att slutligen hamna på reningsverket på Uddebo.

P14 heter Ljusglimt

Innan det blev beslutat att det var ”Ljusglimt” som ska byggas på platsen hölls en arkitekttävling om utförandet. Fem bidrag deltog och det var arkitekterna på a och d arkitektkontor som arbetat fram det vinnande förslaget ”Ljusglimt”.

Pumpstation P14 vid Tuna strand

Pumpstation som mötesplats

Arkitekternas tankar om byggnaden var att skapa stationen som en del av den unika naturmiljön. Byggnadens växande form för landskapet och arkitektur samman till en byggnad som förenar natur, aktivitet och historia. Den sluttande formen på P14 leker med den kuperade terrängen kring Tunaberget. Upphöjningen skapar en vacker utsiktsplats över älven och bidrar till tryggheten av platsen. Inspiration för den yttre fasadskärmens uttryck kommer från lekfullheten i en tallskog där ljusglimtar sipprar fram mellan trädens stammar.

– Tanken med utformningen av P14 är att skapa en trygg och livlig mötesplats för alla åldrar, säger Raymond Gerritsen och Maria Wikström, två av arkitekterna på a och d arkitektkontor som tillsammans arbetat fram det vinnande förslaget.

FAKTA

Text: Eva Sundgren
Foto: Anders Alm
Illustrationer: Yours, a och d arkitektkontor 

06 maj 2020

Logotyp