Östra länken drar österut igen

Luleås största investeringsprojekt genom tiderna drar genom stan i olika riktningar. Från att under flera års tid intensivt ha synts och märkts av i de västra delarna, Mjölkudden och Notviken områdena vänder vi nu åter mot öster.

 Vi ska nu knyta samman systemet på platsen där projektet en gång startade för sex år sedan. Nämligen västra Skurholmen. Därefter tar vi sikte mot slutstationen på Uddebo avloppsreningsverk.

Byggstarten för etapp 3 sker i oktober 2020 och första etappen som vi ska jobba med planeras att vara färdigställd under andra senhösten 2022.

Etappen som nu ska startas är etapp 3 vilket geografiskt betyder att vi återgår till platsen där vi startade hela arbetet med Östra Länken år 2014, nämligen västra Skurholmen. Därifrån ska vi ta oss via Lövskatan och Örnäset, och med kommande etapper 1 och 2 tar vi siktet mot slutstationen på Uddebo avloppsreningsverk.

I dessa etapper ingår i huvudsak utbyggnad av Luleås vatten och avloppsnät. Men i samband med nedläggningen av de nya rören kommer även en stor del av arbetet påverka trafiken. Dels ska det grävas plats för de nya rören, dels ska dessa platser sedan återställas.


Säkrare trafiklösningar

I samband med återställningsjobben görs även andra typer av arbetet som ger ytterligare mervärde för Luleåborna.

Till exempel läggs prioriterade resurser på att förbättra möjligheterna för gång- och cykeltrafik samt tillgänglighetsanpassas busshållplatser så att fler kan nyttja dessa.

Vi gör även en ombyggnad av körfält i anslutning till busshållplats samt av korsningen till Svetsargränd. Vi passar även på att förbättra dagvattenhantering och säkrar passagen för gång- och cykelvägar över Hertsövägen.

Snygg överlämning

Eftersom vi i projektet Östra Länken också är mån om att lämna snyggt efter oss satsar vi på landskapsarbetena såsom utveckling av grönstrukturer i anslutning till våra VA- och trafikarbeten samt på ytan där en gammal pumpstation rivs.

Vi ska plantera nya träd och buskar vid ny busshållplats. Och kring dessa planteringar anlägger vi räcken.

Tidplan 2020-2025

Byggstarten för etapp 3 sker i oktober 2020 och första etappen som vi ska jobba med planeras att vara färdigställd under andra senhösten 2022. Totalt tidplanen för alla tre etapper är till 2025

Framförhållning

VA-ledningssystemet utformas för att säkra kapaciteten under den kommande 100-årsperioden. Med genomtänkt dimensionering, kloka materialval och kvalitetsfylld förläggning är ledningarnas beräknade livslängd 100 år, vilket medför minskad klimatpåverkan.

Säkrare gång- och cykelmöjligheter förenklar ett hållbart resesätt, vilket medför minskad klimatpåverkan.

Det nya VA-systemet medför dessutom minimala driftinsatser och innebär ett långsiktigt kostnadseffektivt VA-system.

När Östra Länken är färdigbyggt har kapacitet skapats som möjliggör exploatering och förtätning av staden.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text och bild: Eva Sundgren

Logotyp