Luleå kommun planerar för tillväxt i centrum

Utvecklingsplanen för centrum ställs nu ut för granskning. Planen beskriver hur Luleås centrum ska utvecklas och ska vara vägledande för alla kommunala verksamheter med målet att förbättra platsen Luleå. En lång process som börjar närma sig ett resultat.

– Staden växer och många vill bo och jobba mitt i centrum. Luleå kommun vill att centrum ska vara en trygg och hållbar stadskärna med fler arbetsplatser, mötesplatser och bostäder, med levande handel, kultur och grönska. Därför har vi tagit fram en utvecklingsplan i dialog med medborgarna och olika samhällsaktörer. Planen ska vägleda och peka ut en riktning för hur centrum ska utvecklas under de kommande 20 åren, säger kommunstyrelsens ordförande Carina Sammeli (S).

hamnkran

Luleå centrum i nutid. Utvecklingsplanen för centrum ställs nu ut för en intern granskning.

Vad innebär utvecklingsplanen?

En utvecklingsplan är en fördjupning av kommunens översiktsplan och en vägledning för hur mark och vatten ska användas. Utvecklingsplan centrum kommer att vara en grund för kommunen att stå på när beslut kring stadsdelen centrum ska fattas.

Planen ger dock inga rättigheter, utan besluten måste fortfarande gå igenom kommunens vanliga ärendeprocess med detaljplaner, bygglov och andra tillstånd för mark och vatten. Först efter denna process kan ett beslut bli juridiskt bindande. Utvecklingsplan centrum är tänkt att fungera som ett verktyg för att underlätta kommunens planering och samtidigt spegla den politiska viljan i kommunen.

Den 26 maj till och med den 8 september, kommer kommunen att ställa ut utvecklingsplanen för en så kallad granskning där kommuninvånarna får lämna sina synpunkter på utvecklingplanen. Dessa granskningshandlingar ska omfatta planförslag, mark- och vattenanvändningskartor, hänsynskartor, miljökonsekvensbeskrivning och samrådsredogörelse.

Här kan du fylla i och skicka in dina synpunkter på Utvecklingsplan centrumlänk till annan webbplats.

Bilden visar den kommunala ärendeprocessen: 1.Uppdrag 2. Dialoger 3. Ett förslag tas fram. 4.Samråd 5. Granskning (här är kommunen nu) 6.Justeringar 7. Antagande 8. Tid för överklagan 9.Planen börjar gälla.

Ärendeprocessen. Nu ska utvecklingsplanen granskas en sista gång innan de sista justeringarna i planen ska göras.

Tre fokusområden

Utvecklingsplanen för centrum tar upp tre fokusområden som kommunen ser behöver utvecklas. Dessa områden är: fler bostäder, ett levande stadsliv och hållbart resande.

Fler bostäder och arbetsplatser för framtiden

Det kan skapas cirka 4000 nya bostäder och arbetsplatser i centrum. Förhoppningen som kommunen har med detta, är att möjliggöra att fler ska kunna bo och jobba i Luleå centrum. För att detta ska vara möjligt vill kommunen ta ett helhetsgrepp om planeringen i centrum och på så sätt skapa goda förutsättningar för staden att växa.

Vad som är snyggt är personligt, men enligt planen ska det finnas krav på en omsorgsfull gestaltning och en funktionell helhet. I detta ingår bland annat att stadens kulturmiljöer ska bevaras, nyttjas och utvecklas. Bland det nya som byggs ska det finnas byggnader som i framtiden kan symbolisera staden och som åldras vackert.

Dessutom finns det, i utvecklingsplanen, en tanke om hur höga byggnader bör vara för stadens siluett. En siluett där domkyrkan fortsatt ska vara i fokus. För ett attraktivt centrum ska det också prioriteras öppna bottenvåningar med ljusa skyltfönster och inbjudande portar.

Luleå centrum 1940. Väldigt mycket har förändrats sedan dess. Hur stadshalvön ska utvecklas de kommande 20 åren, det beskriver Utvecklingsplan centrum.

Ett levande stadsliv och en mötesplats för alla

Detta fokusområde handlar om att kommunen vill skapa ett centrum som är attraktivt för alla kommunens medborgare och besökare.

– I centrum ska det finnas mötesplatser för alla, det betyder att; oavsett om du är gammal, ung, har en funktionsnedsättning, om du är hundägare eller cyklist ska du kunna vara i och ta dig runt i Luleå centrum. Du ska också kunna delta i aktiviteter och det ska finnas målpunkter som intresserar dig. Ett centrum att vara stolt över och att trivas i, säger Mia Persson, arkitekt och strateg för samhällsutveckling Luleå kommun.

Kommunen vill skapa en trygg och attraktiv stad som känns trevlig för den som bor eller hälsar på. Trygghet kan vara platser som är upplysta, rena och trafiksäkra. Attraktivitet handlar om det som finns i staden som attraherar boende och besökare t.ex. handel, kultur och restauranger.

En hållbar livsstil och ett hållbart resande

Med 4000 nya bostäder i centrum innebär det fler människor och fler resor och transporter. Sker all denna transport med bil kommer det att innebära problem för centrum. Kommunens mål med Utvecklingsplan centrum är att fler ska kunna leva och arbeta centralt samtidigt som klimatpåverkan, buller och luftföroreningar ska minskas.

I utvecklingsplanen ges gående, cyklande och bussåkande företräde genom ett utbyggt cykelvägnät, fler gångstråk och prioriterad kollektivtrafik med fler hållplatser.

Den andra delen för att utveckla centrum mot en hållbar livsstil är att utveckla grönområdena. Detta innebär att fler parker och grönområden ska skapas och de grönområden som redan finns ska vara attraktiva för de som besöker.

– En stad som endast består av hårda ytor och asfalt blir varken attraktiv eller robust. Inte nog med att grönska är vackert, det tar också hand om regn och vind, vilket gör platsen mer trivsam, säger Mia Persson, strateg vid kommunstaben.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Nina Aronsson

Bild: Luleå kommuns stadsarkiv

Logotyp