Goda resultat i Luleås grundskolor

Luleå hamnar högt inom de flesta områden i den årliga jämförelsen av landets grundskolor som görs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Däremot är det fortsatt stora skillnader i resultat mellan olika elevgrupper, kopplat till exempelvis föräldrarnas utbildning och elevernas migrationsbakgrund.

– Mätningen kommer att ligga till grund för vårt fortsatta kvalitetsarbete. Det är alla vi som arbetar i skolans värld som tillsammans bidrar till elevernas kunskapsutveckling. Ett av våra mål under kommande år är att få en ökad studiero och tillgänglighet ur flera aspekter. Arbetet för en likvärdig skola måste alltid vara i fokus, säger skolchef Maarit Enbuske.

Kunskapsresultaten bland Luleås niondeklassare är goda.

I år har SKL granskat följande nyckeltal; behörighet till gymnasieskolan, uppnådda kunskapsresultat A-E i alla ämnen i årskurs 9, meritvärde i årskurs 9 (inkluderar 17 ämnen) samt lägst betyget E i matematik och svenska i årskurs 6.

Behörighet till gymnasieskolan

Luleå kommun ligger över rikssnittet när det gäller behörighet till gymnasiet. Tre av de senaste åtta åren har Luleå varit bland de 25 procent kommuner med högst resultat, men har tappat lite detta år. Tappet beror på att skillnaderna i behörighet har ökat mellan könen, där en faktor är nyanlända pojkar i årskurs 9.

Nationellt syns en förbättring av gymnasiebehörigheten för alla elevgrupper. Den trenden syns ännu inte i Luleå. Behörigheten fortsätter att sjunka för elever vars föräldrar har högst gymnasie­utbildning samt för elever med utländsk bakgrund.

Kunskapsresultat i årskurs 9

När man tittar på andelen niondeklassare som har fått A-E i alla ämnen ligger Luleå kommun över genomsnittet i jämförelse med alla kommuner. Luleå är bland de 25 procent med högst resultat och så har det också varit fem av de senaste åtta åren.

Meritvärde i årskurs 9

Även när det gäller meritvärdet, som inkluderar 17 ämnen, ligger Luleå kommun över rikssnittet och bland de 25 procent kommuner med högst resultat. Både pojkarnas och flickornas meritvärde har ökat i jämförelse med tidigare år, dock har skillnaden mellan pojkar och flickor blivit större. Om man exkluderar nyanlända så minskar skillnaden mellan könen.

– Resultaten i årskurs 9 är ett prioriterat område sedan flera år. Skolan i Luleå arbetar på många olika sätt för att stödja elevernas kunskapsutveckling på både kort och lång sikt. Bland annat har vi gjort insatser för att stärka förstelärarna i deras uppdrag, säger Louice Stridsman, verksamhetschef för grundskolan.

Socioekonomiska faktorer

När SKL jämför hur grundskolans verksamhet presterar i relation till sin elevsammansättning så är Luleå bland de 25 procent kommuner med sämst värde. Här tas socioekonomiska faktorer såsom migrationsbakgrund och föräldrars utbildningsnivå i beaktning.

– För att stärka det värdet har vi infört tidigare kunskapskartläggningar för att ge stöd i rätt tid i form av extra anpassningar eller åtgärdsprogram, säger Louice Stridsman och fortsätter:

–Sedan 2016 har vi också haft fokus på insatser för att förhindra frånvaro, bland annat så samverkar vi med socialförvaltningen för att tidigt kunna stötta elever med risksignaler.

Matte och svenska i årskurs 6

Andelen sjätteklassare i Luleå som har lägst betyget E i matematik och svenska ligger över rikssnittet. Luleå tillhör de 25 procent kommuner med högst resultat.

FAKTA

Text: Caroline Rönnberg
Foto: Luleåfotograferna

06 december 2018

Logotyp